Vår strategiska plan

Strategiska planen fastställs av förbundsstämman och det övergripande verksamhetsmålet och de sex prioriteringarna gäller hela organisationen. Varje avdelning och förbundskansliet har ett ansvar att utifrån den strategiska planen utarbeta en egen verksamhetsplan. Som stöd för detta görs omvärldsanalys, nulägesanalys samt riskanalyser. Verksamhetsplanerna följs upp genom respektive verksamhetsberättelse.  

 

Ytterligare underlag som utgör grund för SVs strategiska arbete är de nyckeltal och ekonomiska redovisningar som regelbundet utarbetas, material fån den gemensamma budgetgruppen mellan förbundsstyrelsen och avdelningsordförande-gruppen samt de fyra syften som staten angett för sitt stöd till folkbildningen. 

Övergripande verksamhetsmålet

Studieförbundet Vuxenskolans övergripande verksamhetsmål är att ge många människor i hela landet möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.

Målet tar sin utgångspunkt i ambitionen att ge många människor möjlighet att utvecklas. Vår folkbildningspedagogik ger människor verktyg att växa genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår värdegrund utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
 

Några förutsättningar kan pekas ut som särskilt viktiga när vi strävar mot det övergripande verksamhetsmålet:

 • Verksamhet av hög kvalitet. För att vi ska ge människor möjlighet att utvecklas behöver våra folkbildningsaktiviteter vara av hög kvalitet. Verksamhet av hög kvalitet är viktigt för att vi ska förtjäna allmänhetens förtroende och offentliga anslag, men i minst lika hög utsträckning för att vi ska åstadkomma det vi vill; ge människor möjlighet att utvecklas.
   
 • Utveckling av verksamheten. För att sträva mot målet behöver vi ge fler människor och en större bredd av människor möjlighet att utvecklas. Det kräver i sin tur att vi utvecklar vår verksamhet för att ständigt vara angelägna och aktuella.
   
 • Verksamhet i hela landet. En tredje förutsättning i vår strävan mot målet är att vi bedriver verksamhet i hela landet. SV vill finnas i hela landet med folkbildningsaktiviteter utgående från de lokala förutsättningarna.


Det övergripande verksamhetsmålet mäts 1) genom unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet som är statsbidragsberättigad och hör till arrangemangstypen folkbildning samt 2) genom den lokala närvaron.

Att sträva mot målet är ett gemensamt ansvar för hela organisationen och varje avdelning har ett ansvar för att följa upp och utvärdera arbetet med målet. Som stöd för uppföljningen tas nyckeltal fram. Förbundsledet har också ett särskilt ansvar att aktivt arbeta tillsammans med de avdelningar som har utmaningar att över tid ge fler människor möjlighet att utvecklas, för att dessa avdelningar ska etablera en plan att genomföra med fortsatt stöd från förbundsledet.

Prioriteringar

Verksamheten inom Studieförbundet Vuxenskolan, på såväl avdelnings- som förbundsnivå, ska under åren 2022 och 2023 utgå från nedanstående fem prioriteringar. Varje avdelning och förbundsledet har ett ansvar för att sätta mål för sin verksamhet.

Mål ska följas upp och redovisas i verksamhetsberättelsen.

 1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande i att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling.
 2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som folkbildningen idag inte når.
 3. Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och genomför verksamhet och opinionsbildning för att stärka liberal demokrati och hållbarhet i hela landet.
 4. Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och stärker vår digitala folkbildningsverksamhet.
 5. Studieförbundet Vuxenskolan bedriver ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet vad gäller ledning, HR, kommunikation, ekonomi och analys.