LRF

Lantbrukarnas Riksförbund är en av Studieförbundet Vuxenskolans tre grundorganisationer.

Folkbildning om skog, äganderätt och brukanderätt i fokus

SV och LRF vill här tipsa om aktuella kurser och studiematerial. Skogsbruk är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar. Därför tipsar vi om materialet Skog och Klövvilt samt Skogskunskap med LRF. 

Ägande- och markrättsfrågorna är också fortsättningsvis i fokus därför vill vi även tipsa om När andra vill ta över din mark. SV erbjuder många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Stöd för den lokala verksamheten

Mycket av en LRF-avdelnings verksamhet kan genomföras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, landsting och stat. Detta ger ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling.

Exempel på verksamhet att samarbeta kring är föreläsningar, filmvisningar, fältvandringar, politiska möten, styrelseutbildningar, underhållning som musik och teater.

Hör av dig till oss, så hjälps vi åt att lägga upp aktiviteten. 

Studiematerial i LRF

Beredskap

Naturskador skogsbränder, översvämningar och torka har aktualiserade behovet av beredskap på våra gårdar.  Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap.

Folkbildning om skogen

Skog är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar.  SV erbjuder därför många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, för att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvalting och för hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar och andra aktiviteter. Studieförbundet Vuxenskolan och LRF kommer att genomföra projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket till och med 2024.

Är du säker?

Denna webbutbildning handlar om lantbrukets arbetsmiljö och tar upp hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Kontakta din SV-avdelning för att få information!

När andra vill ta över din mark

Studiecirkel om markägarens rättigheter och skyldigheter i samarbete med LRF. Varje markägare berörs av lagar och regler som rör den egna fastigheten. I stort sett all verksamhet inom jord- och skogsbruk är också beroende av miljölagarna. 
Ladda ner studiematerialet här 

Skogens Vatten

Studiesatningen Skogens Vatten har tagits fram av Skogsägarföreningarna och Studieförbundet Vuxenskolan. Ett gediget material att använda i studiecirklar om vattenhänsyn och planering i skogen. Skogsägare roas, lär nytt och stimuleras till att utforma bra vattenhänsyn.

Förtroendevald i LRF

Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger på Webbutbildningen ”Förtroendevald" och boken "I Förening – en handbok för praktiskt föreningsarbete."