Lättläst

Det här är Mitt val 

Vi står inför en stor demokratisk utmaning. Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Detta beror på att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte ges tillräckligt med förutsättningar att ta del av vårt demokratiska system så som strukturerna är formade idag.  

Det handlar nämligen inte bara om tillgängligheten i vallokalen. Det börjar redan innan. Språktröskeln är hög för många, när politiker formar sina budskap på ett långt ifrån okomplicerat sätt. Tillgången till lättläst information om partierna är begränsad. Det gör att det redan innan valdagen finns hinder att ta sig förbi, när det gäller att ens kunna bilda sig en uppfattning om vad en vill rösta på. 

När detta mynnar ut i att personer väljer att inte rösta har vi ett stort demokratiskt problem. Denna verklighet vill vi ändra på, och det är möjligt, med metoden Mitt val – och du kan vara med och bidra. 

Vad är metoden Mitt val? 

Metoden bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill eller behöver enkel och begriplig information om demokrati och val. Studiecirkeln avslutas med en lättpratad valdiskussion strax före valet. 

Studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen och varje träff är 3 studietimmar. Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker, partier och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). 

Innehållet i studiecirkeln: 

  • Hur fungerar demokrati? 
  • Hur kan vi alla bidra till att demokratin fungerar? 
  • Hur kan vi på olika sätt påverka de som bestämmer i samhället? 
  • Vem får rösta och varför ska du rösta? 
  • Vad är demokrati i region och kommun? 
  • Vad är riksdagen? Vad är regeringen? 
  • Vad är EU? 
  • Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor 

 

Den lättpratade valdiskussionen är en aktivitet där det är cirkeldeltagarna som ställer frågor till inbjudna politiker. Inför valdiskussionen får deltagarna i studiecirkeln träna på att framföra sin åsikt och att diskutera med andra som kanske inte tycker likadant. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att diskutera på lättförståelig svenska, för att kunna ge tydliga svar.  

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan, självförtroendet och kunskapen hos deltagarna för att vara med och påverka sitt liv och sin omvärld genom att delta i allmänna val.  

Över 80 % av de som deltog i Mitt Val inför valet 2018 gick och röstade. 
Genom att många engagerar sig i Mitt val kan vi nå långt och möjliggöra för fler personer att delta i vår demokrati. 

Metoden har tagits fram tillsammans med Riksförbundet FUB och Inre Ringer, FUB:s sektion för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning.  

Att rösta – en demokratisk rättighet 

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor kunna ta del av sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. 

I den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken framhålls att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det är särskilt viktigt att personer med funktionsnedsättning ges ökade möjligheter och förutsättningar att delta i allmänna val. 

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 29, säger att konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra.