Här kan du följa SV:s strategiarbete fram till förbundsstämman 2023

Hör SV:s förbundsordförande Ulrika Heie och förbundschef Johan Fyrberg berätta mer om strategiarbetet, om processen, varför den behövs och hur vi ska gå till väga

Strategiarbetet ska genomsyras av fyra viktiga styrande principer: 

Strategiarbetet ska utgå från SV:s uppdrag och varför vi finns 

Strategiarbetet ska vara utmanande och nytänkande

Strategiarbetet ska vara inkluderande och skapa förutsättningar för ett väl förankrat resultat

Strategiarbetet ska vara utåtblickande, inkludera forskning och utgå från den enskilda deltagarens behov 

 

Några viktiga områden att belysa i strategiarbetet är dessa:  

SV:s syn på folkbildnings och studieförbundens roll och uppdrag

SV:s uppdrag, identitet och verksamhet 

SV:s förhållningssätt/relation till sig själv, samhället, det offentliga och omvärlden 

SV:s organisation 

 

Processen framåt 

Strategiarbetet genomförs i fyra huvudsakliga faser 

Fas 1: Insamling. Pågår i huvudsak under perioden september 2020-april 2021. I denna fas samlas data in, sammanställs och presenteras i en nulägesanalys. 

Fas 2: Dialog. Pågår i huvudsak under perioden maj 2021-mars 2022. I denna fas är fokus på dialog mellan förtroendevalda, medarbetare samt företrädare för grund- och medlemsorganisationer.

Fas 3: Förbereda förslag. Pågår i huvudsak under perioden april 2022-april 2023. I denna fas är fokus på att förbereda konkreta förslag för beslut på förbundsstämman i maj 2023. 

Fas 4: Beslut. Besluten med anledning av strategiarbetet fattas på ordinarie förbundsstämma i maj 2023 samt vid behov på en extrastämma i oktober 2023. 

 

Dokument för fördjupning

Processplan för strategiarbetet