Fas 1: Insamling

Just nu befinner sig strategiarbetet i en fas av informationsinsamling. Vi samlar in information för att kunna göra en bred och rättvis nulägesanalys och eftersom vi vill att vårt strategiarbete ska vara öppet och inkluderande samlar vi all information här.  

Några av de rapporter som finns med i informationssamlingen är: 

Rapport: Tre grupper, tre möjligheter

Den här rapporten identifierar vi tre grupper som vi har svårt att attrahera och nå med vår verksamhet. Dessa grupper har vi valt att benämna 1: Värderingsstyrda unga vuxna, 2: Unga traditionalister i bruks- och förorter samt 3: Kvinnor med små barn. I rapporten tar vi upp anledningar till att just dessa grupper är svåra att nå och på vilka sätt det skulle kunna ändras. Här hittar du rapporten >>

Rapport: Ett SV

Rapporten beskriver den kvalitativa undersökning som gjorts bland avdelningsordföranden, avdelningschefer, förbundsstyrelseledamöter och förbundskansliets ledningsgrupp. Syftet med undersökningen var att skapa ett nuläge kring vad som målgruppen definierar med Ett SV, upplevelsen av var SV som organisation befinner sig i dag och vad målgruppen anser ska prägla arbetet det kommande året/åren. Här hittar du rapporten >>

Rapport: Konsekvensanalys av ett eventuellt namnbyte

Här presenteras en förutsättningslös genomlysning av namnfrågan med ambitionen att landa i ett resultat som kan finna varaktig uppslutning i organisationen, oavsett om det innebär ett byte av namn eller inte. 

Slutsatsen i rapporten är att inriktning och önskad förflyttning för Studieförbundet Vuxenskolan behöver förtydligas innan det går att ta ställning till om det finns anledning att byta namn. Här hittar du rapporten >>

Rapport: Möten med ledande företrädare för grund-, medlems- och samverkansorganisationer

I rapporten finns en sammanställning av vad som kommit fram i de möten som företagits med Studieförbundet Vuxenskolans grundorganisationer samt de största (mätt i verksamhet) medlems- och samverkande organisationerna. Temat för mötena har varit organisationernas syn och förväntningar på samarbetet med SV. Här hittar du rapporten >>

Rapport: Förbundsstyrelsens avdelningsbesök 2020

Rapporten ger en sammanställning av vad som kommit fram under de avdelningsbesök som förbundsstyrelsen genomfört under 2020. Under besöken har avdelningsstyrelsens och förbundsstyrelsens aktuella och prioriterade frågor diskuterats. Här hittar du rapporten >>

Rapport: Förbundets ansvar och uppdrag

Rapporten presenterar en sammanställning av den enkätundersökning som genomförts för att klargöra vad som är förbundets ansvar och uppdrag och i vilken mån informanterna anser att ansvar och uppdrag tillgodoses. Här hittar du rapporten >>

Rapport: Kännedomsundersökning, kommunala beslutsfattare

På uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan har Origo Group genomfört intervjuer med 179 beslutsfattare. Rapporten presenterar kännedom och attityder bland beslutsfattare i kommunerna, om studieförbund i allmänhet, och om SV i synnerhet. Här hittar du rapporten >>

Rapport: Kännedomsundersökning, allmänhet

På uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan har Origo Group genomfört en webbenkät där totalt 1591 svar samlats in. Rapporten presenterar kännedom och attityder bland allmänheten, om studieförbund i allmänhet, och om SV i synnerhet. Här hittar du rapporten >>

Samtliga rapporter finner du nedan.

Dokument fas 1