Fas 1: Insamling

Fas 1 av strategiarbetet pågår fram till april 2021 och har fokus på informationsinsamling. En nulägesanalys har sammanställts där insamlat material, rapporter och data utgör grund för och bilagor till analysen. Nulägesanalysen ska vara utgångspunkten för att utse de frågeställningar som kommer att prioriteras för samtal och diskussion under fas 2, dialogfasen. Fas 2 av strategiarbetet pågår från maj 2021 till mars 2022.

Strategiarbetets nulägesanalys

Nulägesanalysen har som ambition att ge en objektiv bild av nuläget. Analysen redogör i viss mån för historik men fokuserar främst på hur nuläget ser ut idag och lägger inte heller några förslag till åtgärder eller utveckling för framtiden.

Nulägesanalysen innehåller tre delar som redogör för nuläget i:

  1. SV och vår organisation
  2. Vår bransch och de vi finns till för
  3. Vår omvärld

I nulägesanalysen har år 2019 genomgående använts för att ge siffror och annan data till nulägesanalysen. Att 2019 använts som underlag istället för 2020 beror på de stora effekter som pandemin haft på det senaste året och att de effekterna slagit så olika beroende på verksamhetsdel, avdelning och ekonomi samt att Folkbildningsrådet beslutat att 2020 inte ska utgöra beräkningsgrund för statsbidragstilldelning.

Hämta nulägesanalysen här >>

Bilagor till nulägesanalysen

Bilaga 1. Broschyren Plats för alla

Hämta bilagan här >>

Bilaga 2. Undersökningen om Ett SV

Rapporten beskriver den kvalitativa undersökning som gjorts bland avdelningsordföranden, avdelningschefer, förbundsstyrelseledamöter och förbundskansliets ledningsgrupp. Syftet med undersökningen var att skapa ett nuläge kring vad som målgruppen definierar med Ett SV, upplevelsen av var SV som organisation befinner sig i dag och vad målgruppen anser ska prägla arbetet det kommande året/åren.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 3. Undersökningen om förbundets uppdrag och ansvar

Rapporten presenterar en sammanställning av den enkätundersökning som genomförts för att klargöra vad som är förbundets ansvar och uppdrag och i vilken mån informanterna anser att ansvar och uppdrag tillgodoses.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 4. Förbundsstyrelsens avdelningsbesök

Rapporten ger en sammanställning av vad som kommit fram under de avdelningsbesök som förbundsstyrelsen genomfört under 2020. Under besöken har avdelningsstyrelsens och förbundsstyrelsens aktuella och prioriterade frågor diskuterats.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 5. Medarbetarundersökning 2020

Hämta bilagan här >>

Bilaga 6. Sammanställning av cirkelledarenkäter, organisationsmarknad

Hämta bilagan här >>

Bilaga 7. Sammanställning av cirkelledarenkäter, allmänmarknad

Hämta bilagan här >>

Bilaga 8. SV:s stadgar

Hämta bilagan här >>

Bilaga 9. Konsekvensanalysen av ett eventuellt namnbyte

Här presenteras en förutsättningslös genomlysning av namnfrågan med ambitionen att landa i ett resultat som kan finna varaktig uppslutning i organisationen, oavsett om det innebär ett byte av namn eller inte. 
Slutsatsen i rapporten är att inriktning och önskad förflyttning för Studieförbundet Vuxenskolan behöver förtydligas innan det går att ta ställning till om det finns anledning att byta namn.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 10. Slutrapporten från utvecklingsgruppen för allmänmarknad

Hämta bilagan här >>

Bilaga 11. Våra deltagare och verksamhet

Hämta bilagan här >>

Bilaga 12. Sammanställning av cirkeldeltagarenkäter, organisationsmarknad

Hämta bilagan här >>

Bilaga 13. Sammanställning av cirkeldeltagarenkäter, allmänmarknad

Hämta bilagan här >>

Bilaga 14. Kännedomsundersökningen bland allmänheten

På uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan har Origo Group genomfört en webbenkät där totalt 1591 svar samlats in. Rapporten presenterar kännedom och attityder bland allmänheten, om studieförbund i allmänhet, och om SV i synnerhet.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 15. Tre grupper- tre möjligheter

Den här rapporten identifierar vi tre grupper som vi har svårt att attrahera och nå med vår verksamhet. Dessa grupper har vi valt att benämna 1: Värderingsstyrda unga vuxna, 2: Unga traditionalister i bruks- och förorter samt 3: Kvinnor med små barn. I rapporten tar vi upp anledningar till att just dessa grupper är svåra att nå och på vilka sätt det skulle kunna ändras.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 16. Opinionsundersökning om personlig och yrkesmässig utveckling

Hämta bilagan här >>

Bilaga 17. Rapport från möten med ledande företrädare

I rapporten finns en sammanställning av vad som kommit fram i de möten som företagits med Studieförbundet Vuxenskolans grundorganisationer samt de största (mätt i verksamhet) medlems- och samverkande organisationerna. Temat för mötena har varit organisationernas syn och förväntningar på samarbetet med SV.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 18. Undersökning bland grund- och medlemsorganisationer

Hämta bilagan här >>

Bilaga 19. Rapporten Folkbildningens vägvalsfrågor och civilsamhällets utveckling

Hämta bilagan här >>

Bilaga 20. Folkbildningen och studieförbunden i Norden

Den här rapporten beskriver nuläget för folkbildningen och främst studieförbunden i övriga nordiska länder samt vissa specifika frågor som t.ex. olika uppdrag till medlemsorganisationer och det offentliga samt kvalitetsarbetet. I rapporten finns också goda exempel som kan uppmärksammas och beskrivning av några utmaningar för bl.a. studieförbunden.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 21. Kännedomsundersökningen bland kommunala beslutsfattare

På uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan har Origo Group genomfört intervjuer med 179 beslutsfattare. Rapporten presenterar kännedom och attityder bland beslutsfattare i kommunerna, om studieförbund i allmänhet, och om SV i synnerhet.

Hämta bilagan här >>

Bilaga 22. Framtidens arbetsliv - en liten spaning om stora frågor

Hämta bilagan här >>

 

Idé och värdegrund i strategiarbetet.

Dokument fas 1