Fas 2: Dialog

Under dialogfasen av strategiarbetet förs samtal i hela förbundet och med människor som finns eller skulle kunna finnas nära vår verksamhet. Stora frågeställningar som varför folkbildning ska finnas, vilka Studieförbundet Vuxenskolan vill vara och för vilka SV ska finnas till inleder dialogfasen. Dialogfasen startar i samband med förbundsstämman den 22 maj 2021 och avslutas i april 2022. En övergripande plan för dialogfasen finns under "Dokument övergripande" till höger.

Dialog i och med SV:s avdelningar

För att ta tillvara på den dialog som förts i SV:s avdelningar har underlag för dialog tagits fram. Till dessa dialogstöd har också kanaler funnits för att skicka in återkopplingen till strategiarbetet. Återkopplingen har i sin tur varit viktig i framtagandet av den remiss med vägvalsfrågor som blir en avslutning av dialogfasen och som skickas till SV:s avdelningar.

Studiecirkel för SV:s medarbetare

Med start i oktober 2021 framt till januari 2022 har knappt 40 studiecirklar om framtidens SV genomförts med SV:s medarbetare. Studiecirkeln har varit SV:s medarbetares primära kanal för att vara delaktiga i strategiarbetet.

Återkoppling från möten och konferenser

Under strategiarbetets dialogfas har också samtal förts på möten och konferenser, både anordnade av förbundet och av avdelningar. Nedan finns den återkoppling som samlats in från dessa möten. 

Facebook och Instagram

För att kunna erbjuda en möjlighet både för människor i och utanför vår organisation att delta i strategiarbetets dialogfas har frågeställningar lagts ut i vår Facebook-grupp och på Instagram Stories. 

På Instagram heter vi studieforbundetvuxenskolan

Remissvar

Dialogfasen avslutas med en remiss bestående av ett antal vägvalsfrågor som skickas till SV:s avdelningsstyrelser att besvara.