Fas 2: Dialog

Under dialogfasen av strategiarbetet ska samtal föras i hela förbundet och med människor som finns eller skulle kunna finnas nära vår verksamhet. Stora frågeställningar som varför folkbildning ska finnas, vilka Studieförbundet Vuxenskolan vill vara och för vilka SV ska finnas till inleder dialogfasen. Dialogfasen startar i samband med förbundsstämman den 22 maj. En övergripande plan för dialogfasen finns under "Dokument övergripande" till höger.

Facebook och Instagram

För att kunna erbjuda en möjlighet både för människor i och utanför vår organisation att delta i strategiarbetets dialogfas kommer frågeställningar att läggas ut i vår Facebook-grupp och på Instagram Stories. En ny fråga kommer att publiceras varannan onsdag från vecka 35 fram till vecka 49.

Frågorna kommer att ges en kort bakgrund, och sättas i ett sammanhang med en kort film eller infografik. Läsaren uppmuntras sedan att svara på frågeställningen i kommentarsfältet.

På Instagram heter vi studieforbundetvuxenskolan
Här når du SV:s Facebooksida >

Dialog i och med SV:s avdelningar

Här finns information som riktar sig till SV:s avdelningar om olika aktiviteter för att bidra i dialogfasen. Det handlar alltså både om hur avdelningen själv kan vara aktiv i dialogen och hur avdelningen kan inbjuda andra till att vara delaktiga. Genom att använda sig av de frågeställningar och de formulär för återkoppling som finns i underlagen blir resultatet av dialogerna ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete.

Läs mer om underlagen här >

Studiecirkel för SV:s medarbetare

I oktober kommer en digital studiecirkel om strategiarbetet att erbjudas alla SV:s medarbetare och genomförs mellan oktober 2021 och januari 2022. Studiecirkeln är SV:s medarbetares primära kanal för att vara delaktiga i strategiarbetet.

Återkoppling från genomförda samtal och dialoger

För er som fört en dialog om SV:s framtid men som inte passar in i något annat underlag finns här ett fomulär får återkoppling som innehållar alla frågor i dialogfasen. Var ändå noga med att fylla i er återkoppling under rätt frågeställning för att era åsikter ska kunna tas omhand på bästa sätt.

Formulär för återkoppling når du här >>