Lättläst version saknas

Stöd för dialog om framtidens SV

Dialog i avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelserna är mycket viktiga i strategiarbetet. För att förtroendevalda i SV ska ha möjlighet att föra dialog om framtidsfrågor och göra sina medskick inför att förslag ska formuleras finns tre olika möjligheter att engagera styrelsen.

Utifrån nuläge, önskat läge och förflyttningar

Under en längre träff eller uppdelat på flera träffar går styrelsen igenom hur nuläget ser ut i avdelningen idag och vilka slutsatser som kan dras från strategiarbetets nulägesanalys. Dialogen förs vidare kring vilket som är SV:s önskade läge, vad är egentligen syftet med oss som organisation och hur skulle ett optimalt läge se ut? Slutligen diskuteras vilka förflyttningar som styrelsen ser behöver göras för att kunna nå det önskade läget. Även om diskussionerna kan ge goda idéer för hur avdelningen ska utveckla sin egen verksamhet ska fokus för den feedback som skickas från dialogen till strategiarbetet vara vilka förflyttningar SV i sin helhet behöver göra.

Länk till underlaget >

Utifrån sakfrågor och konkreta utmaningar

Här presenteras en rad frågor som strategiarbetets nulägesanalys identifierat som hot, utmaningar eller möjligheter. Avdelningsstyrelsen kan välja att diskutera en eller två frågor på varje styrelsemöte och styrelsens feedback skickas in direkt via ett formulär.

Länk till underlaget >

Under klustermöten

Under hösten kommer dialogmöten med SV:s avdelningar genomföras i sex geografiska kluster. Två förbundsstyrelseledamöter är värdar för varje klusterträff. På mötena stäms aktuella frågor av, till exempel kopplade till omvärld, strategiarbetet och implementeringen av strategisk plan. Mer praktisk information om detta kommer till SV:s avdelnings- och regionordförande under slutet av september.

Dialog med GOMOSO

Under de överläggningar eller möten som avdelningen redan planerar att genomföra med organisationerna kan en dialog om framtidsfrågor kopplade till SV:s strategiarbete också vara en del. Som stöd finns ett antal påståenden som är kopplade till strategiarbetet som en dialog kan föras kring. Återkoppling från samtalet kan skickas in direkt via ett formulär.

Länk till underlaget >

Dialog med cirkelledare

Också med cirkelledarna kan en dialog om framtidens frågor kopplade till SV:s strategiarbete föras under de träffar och utbildningar som avdelningen ändå planerar att genomföra tillsammans med cirkelledarna. Som stöd finns några frågeställningar där återkopplingen från samtalen skickas in via ett formulär.

Länk till underlaget >