Sakfrågor och utmaningar

Strategiarbetet med sikte på förbundsstämman 2023 är inne i en dialogfas om vad SV ska vara i framtiden och för vilka vi ska finnas till. Här finns några frågeställningar som avdelningsstyrelsen kan föra dialog om och där styrelsens återkoppling blir en del av underlaget i det fortsatta arbetet att formulera förslag.

Lägg upp er dialog som det passar er bäst. Kanske fördelar ni ordet i helgrupp, eller så diskuterar ni frågorna i mindre grupper och redovisar för varandra. Dialogen är fri och tar, utifrån frågeställningen, den väg ni ger den. För att era tankar och idéer ska bli en del av underlaget i arbetet att senare formulera förslag behöver ni utse en person som sammanfattar det väsentligaste från er dialog och skickar in er återkoppling via ett formulär.

Här nedanför finns en rad förslag på frågeställningar att diskutera och varje frågeställning har sin egen länk till ett formulär för feedback. Ha gärna formuläret öppet under dialogen och skriv direkt ner det som kommer upp, då är det bara att skicka in er återkoppling när samtalet är avslutat. De nio första frågeställningarna kommer också att kompletteras med en kort film som sätter frågan i ett sammanhang och som passar att visa innan diskussionen sätter fart.

 

 1. Vad är det främsta uppdraget som folkbildning genom studieförbund har för individen och i samhället?
  Lämna återkoppling på fråga 1 här > 

 2. Vilka områden har SV potential att vara extra bra på i förhållande till andra studieförbund?
  Lämna återkoppling på fråga 2 här > 

 3. Ska SV finnas till mer för vissa individer eller målgrupper än för andra och är det eftersträvansvärt att nå målgrupper som vi inte når idag?
  Lämna återkoppling på fråga 3 här >  

 4. Vad borde vara SV:s strategi för att möta digitalisering och folkbildning på distans?
  Lämna återkoppling på fråga 4 här > 

 5. I hur stor grad är studiecirkelns pedagogiska form fortsatt ändamålsenlig för befintliga och potentiella deltagare?
  Lämna återkoppling på fråga 5 här > 

 6. Hur ska SV i framtiden hantera balansen mellan medskapande och förskapande, mellan att vara en plats där människor själva skapar sin folkbildning och att erbjuda ett färdigt koncept och upplägg?
  Lämna återkoppling på fråga 6 här > 

 7. Marknadisering, professionalisering och hybridisering är trender i civilsamhället, hur påverkar det SV? (Läs mer om trenderna under rubriken ”Civilsamhällets utveckling” på sida 28 i nulägesanalysen)
  Lämna återkoppling på fråga 7 här > 

 8. Hur utformar SV en organisationsstruktur och kultur som på bästa sätt hanterar spannet mellan ett samlat nationellt förbund med ett likartat erbjudande i hela landet och avdelningarnas möjligheter till autonomi?
  Lämna återkoppling på fråga 8 här > 

 9. Hur kan SV och förbundets grund-, medlems- och samverkande organisationer bli större resurser för varandra?
  Lämna återkoppling på fråga 9 här > 

 10. Vilken folkbildningsverksamhet hade varit möjlig om hänsyn inte behövde tas till de bidragsgrundande folkbildningsformerna som finns idag?
  Lämna återkoppling på fråga 10 här > 

 11. Hur hanterar vi spannet mellan att vara en plattform för det gemensamma engagemanget kanaliserat genom föreningslivet och det lättflyktiga och organisationsobundna engagemanget hos enskilda individer?
  Lämna återkoppling på fråga 11 här >