Dialog med GOMOSO

Strategiarbetet med sikte på förbundsstämman 2023 är inne i en dialogfas om vad SV ska vara i framtiden och för vilka vi ska finnas till. I insamlingsfasen av strategiarbetet träffade SV:s förbundschef ledningarna för grundorganisationerna och de mest verksamhetsdrivande medlemsorganisationerna. Dessutom sändes en enkätundersökning ut till de regionala leden i dessa organisationer.

I dialogfasen planeras ett rundabordssamtal mellan SV och grund- och medlemsorganisationernas nationella ledningar. För att involvera de regionala och lokala leden och för att ge också dem möjlighet att föra dialog om SV:s framtid har några förslag på frågeställningar tagits fram. Frågeställningarna kan passa att ta upp vid olika överläggningar avdelningarna har med organisationerna.

 

Inledning 

SV genomför nu ett stort strategiarbete för att kunna vara fortsatt relevanta i samhället och för våra deltagare och grund-, medlems- och samverkande organisationer. Därför skulle jag vilja ställa två frågor av mer långsiktig och visionär karaktär där dina svar blir en del av vårt underlag i strategiarbetet.

Frågeställningar

  • Vi ser ju alla att digitalisering är en genomgripande trend som förstärkts än mer under pandemin. Hur ser du att SV:s stöd borde utvecklas med anledning av digitaliseringen?
  • En annan trend vi identifierat är att allt fler organisationer professionaliseras och till exempel tar intryck av näringslivet när det gäller hur de själva arbetar med till exempel ledning, innovation och kompetensutveckling i den egna organisationen. Vilket är det främsta tillskott som du ser att SV kan bidra med till er organisation i framtiden?

Återkoppling

Lämna återkoppling här >