Lättläst version saknas

Vår strategiska plan

Strategiska planen fastställs av förbundsstämman och det övergripande verksamhetsmålet och de sex prioriteringarna gäller hela organisationen. Varje avdelning och förbundskansliet har ett ansvar att utifrån den strategiska planen utarbeta en egen verksamhetsplan. Som stöd för detta görs omvärldsanalys, nulägesanalys samt riskanalyser. Verksamhetsplanerna följs upp genom respektive verksamhetsberättelse.  

Ytterligare underlag som utgör grund för SVs strategiska arbete är de nyckeltal och ekonomiska redovisningar som regelbundet utarbetas, material fån den gemensamma budgetgruppen mellan förbundsstyrelsen och avdelningsordförandegruppen samt de fyra syften som staten angett för sitt stöd till folkbildningen. 

Övergripande verksamhetsmålet 

  • Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela landet, möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter. 

SVs övergripande mål är att nå många människor. Vår folkbildningspedagogik ger människor verktyg att växa genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår värdegrund utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. 

SV eftersträvar att finnas i hela landet med folkbildningsaktiviteter utgående från de lokala förutsättningarna. 

Målet mäts genom unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet i arrangemangstypen folkbildning samt genom den lokala närvaron. Att nå målet är ett gemensamt ansvar för hela organisationen och varje avdelning har ett ansvar för att formulera samt följa upp och utvärdera det övergripande gemensamma verksamhetsmålet. 

Tillgänglighet, dialog som bygger tillit och ett förtroendefullt samarbete är viktiga delar i arbetet för att nå individer och grupper som vi i dag inte når med våra folkbildningsaktiviteter. 

Ytterligare underlag som utgör grund för SVs strategiska arbete är de nyckeltal och ekonomiska redovisningar som regelbundet utarbetas, det material som den gemensamma budgetgruppen mellan förbundet och avdelningsordförandegruppen arbetat fram samt de fyra syften som staten angett för sitt stöd till folkbildningen. 

Prioriteringar

  1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling.
  2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av våra folkbildningsaktiviteter
  3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet, innovation och förnyelse
  4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital folkbildning
  5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap, inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
  6. Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen för att säkra en kvalitativt god verksamhet över tid