Tillbaka

Balansmodellen

Balansmodellen är ett studiematerial för självhjälpsgrupper för personer med bipolär sjukdom. Tack vare tydlig metodik och rikliga omfattning på temaförslag, så menar vi att den går även att använda även av andra former av självhjälps och anhöriggrupper.   

Så här beskriver upphovspersonerna studiematerialet: 
Alla sjukdomar är i olika grad biopsykosociala och de sociala konsekvenserna framförallt vid psykisk ohälsa är ett problematiskt och eftersatt område. Det sociala livet ”faller mellan stolarna” och är komplext för offentliga aktörer att verka i. Även om merparten med affektiva sjukdomar såsom diagnostiserad bipolär sjukdom och depression i Sverige får adekvat psykiatrisk behandling med farmaka och i viss mån samtal så har sjukvården varken uppdraget eller resurser att agera i patienternas sociala liv i den omfattning som vore önskvärt. Men det är här i vardagens sociala liv som problem och friktioner uppkommer, svårigheter som också drabbar familj, vänner och arbetslivet på grund av personens förändrade känsloläge och okunskapen hos omgivningen att hantera situationen. Detta leder till att den drabbade får känslor av skuld och ofta döljer sina symtom för omgivningen.  

Den tärande oro som uppstår tillsammans med att den drabbade gärna  isolerar sig och riskerar att exkluderas än mer från det sociala livet kan  

ibland leda till större problem än sjukdomen i sig. Även om sjukvårdspersonalen är professionell och gör sitt bästa med diagnos, behandling och att följa upp patienten för att ”normalisera” den drabbades mentala status, kvarstår en komplex och smärtsam social problematik för många med psykisk ohälsa.  

Ideella organisationer och patientföreningar med olika former av mötesplatser har länge varit ett värdefullt sätt för människor med olika former  av psykisk ohälsa att få information och bryta sin isolering. Självhjälpsgrupper och anhöriggrupper enligt Balansmodellen är ett försök till ett mer djuplodande och formaliserat sätt att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter och upplevelser. Modellen har visat sig vara en väl fungerande grupprocess för att lindra oro och förbättra välbefinnandet hos de drabbade.  

Vår förhoppning är att Balansmodellen kan verka som grund för att starta  och driva självhjälpsgrupper och anhöriggrupper, och vi ser det som angeläget att sprida, utveckla och etablera modellen så att fler människor runt om i landet får tillfälle att delta och därigenom förbättra sin livssituation.   

Balansmodellen är grundad på erfarenheter av deltagande och ledande av  självhjälpsgrupper för personer med diagnosen bipolär sjukdom och  depression samt ledande av separata anhöriggrupper.  
 

Modellen är utvecklad och dokumenterad av: Inhie Yang, Föreningen Balans Uppsala, Jan Friberg, utvecklare och Anna-Maria Lundberg, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet  Vuxenskolan i Uppsala län.  

För mer information kontakta  
Riksförbundet Balanstel 08-618 13 33, info@ balansriks.se, www.balansriks.se eller  Anna-Maria Lundberg, SV Uppsala län, tel 018-10 23 77,  anna-maria.lundberg@sv.se  

 Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Nätkoll

  Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls...

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din rätt

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som...

  Läs mer
 • Existensiell hälsa

  Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför...

  Läs mer
 • Tjejer och NPF

  Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer...

  Läs mer