Kartläggning och behovsanalys

Hösten 2018 genomförde vi en kartläggning, behovsanalys och långsiktig plan i syfte att motverka och minska segregation. Arbetet genomfördes i samarbete med Askersunds, Hallsberg och Laxå kommun inom ramen för den kommunöverskridande gruppen som arbetar med uppdraget "Delegationen nyanlända och unga till arbete", där också SFI och Arbetsförmedlingen ingick. Satsningen är en del i regeringens långsiktiga strategi för minskad segregation mellan åren 2018–2028.

EXTERN FINANSIÄR
Delegationen mot segregation (DELMOS)

Vi intervjuade kommunernas arbetsmarknadschefer, sektorschefer på Arbetsförmedlingen, SFI-anordnare och SO-kansliet för samhällsorienteringen, samt cirka 70 nyanlända i etableringen. I intervjuerna med de nyanlända identifierade vi utmaningar och utvecklingsområden som har betydelse för de insatser som erbjuds under asyltiden.

INTERVJUERNA MED NYANLÄNDA: 

  • Lång väntetid under asyltiden utan kunskaper i svenska eller om det svenska samhället. 
  • Avsaknad av målbilder och en oförståelse av sin egen roll i etableringen.
  • Bristande planering och samsyn av asyl- och etableringstidens mål och arbetssätt.
  • Krockar mellan förväntningar och förutsättningar.
  • Heterogen grupp med olika behov och förutsättningar.
  • En känsla av att inte kunna påverka sin situation, bland annat gällande undervisning. 
  • Saknar stöd i att lära sig att prata svenska och platser för konversation.
  • Alla får inte möjlighet att delta i samhällsorienteringen under etableringen.

Tidiga insatser är avgörande

Slutsatserna visar att tidiga insatser under asyltiden spelar en avgörande roll för att motverka utanförskap och ge individerna bästa förutsättningar att rustas inför etableringen. Vår erfarenhet visar att det är viktigt att följa individen genom alla olika insatser, att se hela människan och att anpassa arbetssättet efter individens gehov.