Bakgrund

Under hösten 2018 beviljades SV Örebro län medel från Delegationen mot segregation för att kartlägga behovet av åtgärder i syfte att motverka och minska segregation, vilket resulterat i en långsiktig utvecklingsplan.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län har lång erfarenhet av att arbeta med insatser i syfte att motverka segregation. Under hösten 2018 beviljades SV Örebro län medel från Delegationen mot segregation för att kartlägga behovet av åtgärder i syfte att motverka och minska segregation, vilket resulterat i en långsiktig utvecklingsplan. Satsningen är en del i regeringens långsiktiga strategi för minskad segregation mellan åren 2018–2028.


Samverkan med tre kommuner

Kartläggningen har genomförts i samarbete med kommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå inom ramen för den kommunöverskridande gruppen som arbetar med Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Askersund, Hallsberg och Laxå har under de senaste åren tagit emot asylsökande som vid uppehållstillstånd valt att bosätta sig i kommunerna. Genom ett förebyggande arbete vill kommunerna främja integration och motverka olika former av utanförskap.


Kartläggningens områden

I kartläggningen har vi genomfört intervjuer och samtal med företrädare för offentlig och ideell sektor samt nyanlända invånare i de tre kommunerna. Genom intervjuer har vi fått en ökad insikt i rådande utmaningar och vilka långsiktiga strategier som behövs för att motverka och minska segregation. Områden som kartlagt är: utbildning, arbetsmarknad, samhällsservice, bostadssegregation samt demokrati och civilsamhälle.


Långsiktigt utvecklingsarbete med individen i fokus

Företrädare för ideell och offentlig sektor samt invånare ger en samstämmig bild av att de är trötta på kortsiktiga lösningar och projekt och efterfrågar ett långsiktigt utvecklingsarbete för att motverka och minska segregation. En annan bild som framträder är att effekten av övergripande strukturella förändringar för målgruppen, inte alltid fungerar optimalt, då det är en heterogen grupp med olika behov.


Vi har identifierat ett ökat behov av en bredare samverkan med individen i fokus för att lösa segregationsproblematiken. Idag löser många aktörer frågor inom sitt område, vilket bidrar till att få har en samlad information eller kan följa individen i processen. Den långsiktiga planens insatser bygger på samverkan och att vi måste vi våga gå utanför våra stuprör och ompröva traditionella arbetssätt.


- De föreslagna åtgärderna i den långsiktiga planen handlar om att utmana traditionella arbetssätt och samverkansmodeller genom att vi utgår från individens behov. Det handlar om att våga tänka nytt och tillsammans med målgruppen skapa nya arbetssätt som leder till ett innanförskap, berättar Linda Nors, projektkoordinator SV Örebro län.


Utmaningar och förslag på lösningar

Ta del av våra slutsatser vad gäller identifierade utmaningar, behov och föreslagna åtgärder under respektive område.Kartläggning och behovsanalys

I bifogad PDF får du ta del av utmaningar, behov och förslag på aktiviteter inom fyra områden: Arbetsmarknad, Utbildning, Samhällsservice och bostadssegregation, samt Demokrati och civilsamhälle.