Tillbaka

Arbetsmarknad

UTMANINGAR
I kartläggningen har vi identifierat faktorer som bidrar till svårigheter för utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. De identifierade områdena är bland annat:

 • avsaknad av informella nätverk och kontakter på arbetsmarknaden,
 • bristande språkkunskaper,
 • okunskap om dolda kulturella koder som försvårar vid praktik och anställning,
 • låg kunskap kring digitala verktyg och avsaknad av dator eller Internet,
 • bristande kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar,
 • otydliga kravbilder och förväntningar på individens egen roll i förhållande till Arbetsförmedlingens ansvar i jobbsökningsförfarandet,
 • svårigheter att förstå regelverket som omgärdar den svenska arbetsmarknaden.

BEHOV

 • erbjuda individen en större förståelse av sin egen roll i etableringen, genom en samlad information om utbildning, samhällskunskap och arbetsmarknad,
 • ge tidig och förenklad information om hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och hur individen kan gå tillväga för att få jobb,
 • låta nyanlända bli en aktiv medskapare i sin etableringsplan med tydliga mål och delmål,
 • lyfta fram ambassadörer bland utrikes födda som visar hur deras väg till jobb har sett ut för att skapa större igenkänning och motivation, men också för att beskriva hinder som finns på vägen,
 • erbjud flexibla och anpassade planer utifrån individens erfarenheter och behov, t ex. utbildningar på arbetsplatsen, yrkesspecifika utbilningar och möjlighet att lära sig språket parallellt med anställning,
 • bidra till att arbetssökande får nya nätverk och arbetsgivare får fler ingångar till målgruppen.

IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN MED UPPSATTA MÅL

 • bidra till en ökad sysselsättning i kommunerna, med specifika insatser för att förebygga långtidsarbetslöshet,
 • erbjuda riktade insatser för utrikes födda i syfte att stärka och rusta individerna för den svenska arbetsmarknaden och bidra till snabbare egen försörjning,
 • etablera nya arbetssätt och en bredare samverkan i syfte att skapa förutsättningar för fler utrikes födda att bli självförsörjande.

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR ATT MINSKA OCH MOTVERKA SEGREGATION INOM AKTUELLT OMRÅDE
Arbetssätt och samverkan

 • Utveckla nya arbetssätt och samverkan med fokus på att ta ett helhetsgrepp om individen under asyl- och etableringsprocessen och ge ett samlat stöd,
 • bidra till en större egenmakt och delaktighet för målgruppen, genom mål och uppföljning i samråd med individen,
 • erbjuda individanpassade lösningar under arbetsmarknadsområdet i etableringen.

Arbetsmarknadsförberedande insatser för nyanlända:

 • olika språkstödjande insatser för att rusta personer med låg studievana eller analfabeter till att klara de språkkrav som ställs under etableringen för att bli anställningsbara,
 • kompletterande arbetsmarknadsförberedande insatser, t ex. jobbsökarkurser, stöd i att skriva CV och personligt brev, studiebesök, starta-eget utbildningar, samhällsorientering och yrkesutbildningar inom olika branscher,
 • beredskapsanställningar, t ex. extratjänster och introduktionsjobb, parallellt med studier,
 • stöd och handledning vid praktik,
 • ingångar till arbetslivet utifrån gemensamma satsningar med det lokala näringslivet,
 • nyanlända med anställning eller eget företag, kan fungera som ambassadörer för att inspirera, informera och ge mod till andra som är nya i Sverige.

Riktade insatser mot arbetsgivare och handläggare:

 • utbildningar i interkulturell förståelse med arbetsgivare samt aktörer som möter målgruppen, t ex. handläggare och beslutsfattare
 • utbildningar för arbetsgivare i att anställa personer med utländsk bakgrund,
 • utbilda mentorer på företag,
 • arbeta för att få fler företag att ta emot praktikanter.

Riktade insatser för unga vuxna:

 • arbeta för att hitta fler feriepraktikplatser för ungdomar mellan 16 och 18 år med särskilt fokus på de som står långt ifrån arbetsmarknaden,
 • mentorskap för ungdomar,
 • genomföra arbetsmarknadskunskap i grundskolan.