Tillbaka

Demokrati och civilsamhälle

UTMANINGAR
I kartläggningen har vi identifierat faktorer som bidrar till segregation utifrån faktorerna demokratiska processer, valdeltagande, föreningsliv samt kultur- och fritidsliv.  De identifierade områdena är bland annat:

 • isolering och avsaknad av fritidsaktiviteter och mötesplatser på små orter,
 • få fritidsverksamheter som når och inkluderar utrikes födda och etablerade svenskar i en och samma aktivitet,
 • riktade kortsiktiga bidrag till civilsamhället med få möjligheter till anpassning efter lokala eller individuella behov,
 • bristfällig kunskap hos nyanlända om svenskt föreningsliv och idén om ideella krafter,
 • ojämlika förutsättningar att delta i demokratiska processer för personer som har svårt att tillgodogöra sig information på svenska.

BEHOV

 • individanpassade och långsiktiga satsningar utifrån lokala behov,
 • utbildning om föreningsliv och ideellt engagemang,
 • fördjupade ledarskapsutbildningar,
 • skapa förutsättningar för inkluderande fritidsverksamhet för både barn och vuxna,
 • underlätta deltagandet i demokratiska processer.

IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN MED UPPSATTA MÅL

 • skapa förutsättningar för ett ökat deltagandet i demokratiska processer,
 • rekrytera fler nyanlända och unga vuxna till föreningsliv och bidra med kunskap som ger alla samma förutsättningar att delta,
 • stärka det demokratiska ledarskapet inom föreningslivet,
 • skapa förutsättningar för ett inkluderande kultur- och fritidsliv,
 • stimulera till fritidsaktiviteter som främjar sociala nätverk och lärande.

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR ATT MINSKA OCH MOTVERKA SEGREGATION INOM AKTUELLT OMRÅDE

 • arbeta med informationsinsatser och utbildningar i syfte att fler ska få förutsättningar att delta i demokratiska processer, t ex. genom lättlästa valprogram och hemsidor,
 • studiecirklar i demokrati, t ex. via folkbildningens koncept ”Mitt val” för nya medborgare,
 • bidra till ett inkluderande fritidsliv t ex. genom upplevelsebaserad pedagogik, kostnadsfritt eller subventionerat deltagande,
 • stödja och stimulera föreningar som arbetar för att rekrytera barn och ungdomar från olika kulturer till sina verksamheter,
 • utbilda ungdomskonsulenter som fångar upp andra ungdomar utifrån engagemangsgrupper,
 • bedriva riktade lovaktiviteter i syfte att nå underrepresenterade grupper att delta i kultur-och fritidsaktiviteter, t ex. öppen sommarverksamhet,
 • öppna upp föreningslivet för nya medborgare, t ex. genom mentorer från befintligt föreningsliv, kulturföreningar, föreningsmässor och öppet-hus-aktiviteter,
 • öka kunskapen, hos personer med utländsk bakgrund om föreningsliv, t ex. utbildning i hur man startar en förening samt demokrati, rättigheter och skyldigheter i föreningslivet,
 • ledarskapsutbildningar, med fokus på demokrati och ledarskap i föreningsliv,
 • stötta föreningar med aktiviteter som främjar integration, genom gemensamma upplevelser och intressen.