Lättläst version saknas
Tillbaka

Samhällsservice och bostadssegregation

UTMANINGAR
I kartläggningen har vi identifierat utmaningar kopplat till samhällsservice och bostadssegregation som bland annat handlar om:

 • nyanländas placering i små orter och samhällen utanför centralorten, med bristfällig  kollektivtrafik och utan körkort,
 • hård konkurrens på bostadsmarknaden med poängsystem som försvårar möjligheten att få en bostad anpassad till familjesituationen,
 • avsaknad av en samlad myndighetsinformation,
 • höga förväntningar på eget ansvar, utan att ha tillräcklig information,
 • slussade mellan olika aktörer utan att förstå samband, roller och var de själva är i processen,
 • krav på användning av digitala tjänster utan förkunskaper, dator eller Internet.

BEHOV

 • erbjud en samlad information om hur det är att leva i Sverige, gärna med hjälp av en ”coach” med kulturell kompetens,
 • låt individen vara medskapande under etableringen och skapa förutsättningar för en större förståelse av roller och förväntningar,
 • komplettera digitala tjänster med utbildning och information.

IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN MED UPPSATTA MÅL

 • underlätta för nyanlända att etablera sig i kommunen,
 • öka tillgängligheten till samhällsservice på mindre orter,
 • bidra till ett innanförskap genom en större interkulturell förståelse av vad det innebär att leva i Sverige utifrån lagar, regler, normer och värderingar.

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR ATT MINSKA OCH MOTVERKA SEGREGATION INOM AKTUELLT OMRÅDE

 • använda befintliga mötesplatser i kommunerna och utveckla samverkan och arbetssätt för att möta målgruppens och kommunernas behov,
 • öka delaktigheten genom att involvera målgruppen i mål, delmål och plan för uppföljning, samlat för alla delar i etableringen,
 • flyktingvägledare, integrationspedagog eller liknande som arbetar med att kommunicera på ett pedagogiskt sätt, guida nyanlända i samhället och fånga upp eventuella utmaningar,
 • erbjuda individuellt stöd genom ”coacher” som har erfarenhet av olika kulturer och kan ge en samlad bild,
 • ökad tillgänglighet genom digitala verktyg kompletterat med olika utbildningsinsatser samt tillgång till dator och Internet,
 • informationsinsatser om Sverige och det svenska samhället för att motverka ryktesspridning och rädsla för myndigheter, gärna i samarbete med föreningsliv, som ges tidigit och återkommande i etableringen,
 • erbjuda olika utbildningar, t ex. om föräldraskap i Sverige, mänskliga rättigheter, jämställdhet och föreningsliv,
 • boskola i samarbete med hyresgästföreningar för att erbjuda nyanlända information om rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, lagar och förordningar.