Tillbaka

Utbildning

UTMANINGAR
Kartläggningen inom området skolresultat, har berört förskola, grundskola och vuxenutbildning med fokus på utmaningar kopplat till utrikes födda. De tre kommunerna som ingår i kartläggningen framhåller utmaningar kopplat till nyanländas bristande kunskaper i svenska språket som påverkar segregationen negativt inom många olika områden. I kartläggningen har vi fokuserat på resultat inom SFI för nyanlända elever och identifierat faktorer som försvårar för utrikes födda att lära sig svenska.

De identifierade utmaningarna är bland annat:

 • lång väntan i Sverige under asyltiden, utan att kunna göra sig förstådda och med en bristande kunskap om det svenska samhället,
 • avsaknad av målbilder under etableringen och en oförståelse av sin egen roll,
 • krockar mellan förväntningar och förutsättningar i etableringen,
 • bristande planering och samsyn av etableringstidens mål och arbetssätt och deras egen roll,
 • en heterogen grupp med olika behov och förutsättningar t ex. utifrån studieerfarenhet,
 • avsaknad av delaktighet i undervisningen,
 • avsaknad av arenor för att konversera och prata svenska,
 • ojämlika villkor att delta i samhällsorientering under etableringen.

BEHOV

 • lära sig svenska språket, få kunskap om Sverige och svensk arbetsmarknad redan under asyltiden,
 • öka delaktigheten i undervisningen genom målbilder som motiverar till goda resultat,
 • större fokus på konversation i undervisningen,
 • få möjlighet att lära sig språket i kombination med samhällskunskap,
 • erbjud vardagsnära samhällskunskap, t ex. med externa föreläsningar och studiebesök. 

IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN MED UPPSATTA MÅL

 • öka andelen unga vuxna med gymnasiebehörighet,
 • öka andelen elever som klarar SFI på alla fyra nivåer (A-D),
 • bidra till jämlika förutsättningar för nyanlända i etableringen att delta i samhällsorienteringen.

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR ATT MINSKA OCH MOTVERKA SEGREGATION INOM AKTUELLT OMRÅDE 
Aktiviteter för unga vuxna utan gymnasiebehörighet:

 • erbjuda läxhjälp och extra studiestöd med hjälp av civilsamhällesaktörer,
 • anställa resurspersoner i skolan som erbjuder grundskoleelever stöd och motivation,
 • tidig samverkan mellan skolan och kommunala aktivitetsansvaret för att fånga upp och motivera ungdomar att slutföra gymnasiestudier,
 • möjlighet att slutföra vissa gymnasieämnen på modersmål,
 • öka möjligheterna för nyanlända elever att få modersmålsundervisning och handledning på hemspråk.

Aktiviteter för nyanläda:

 • nivågraderad och anpassad undervisning utifrån individuella förutsättningar och behov, 
 • kompletterande insatser till SFI, t ex. svenska i samarbete med ideella aktörer med en anpassad pedagogik för analfabeter och praktiker, analfabetiseingsprojekt och digitala utbildningslösningar,
 • fördjupad samhällsintroduktion med kompletterande ämne, t ex. hälsoinformation,
 • hälsoinriktad samhällsinformation utifrån ett jämställdhetsperspektiv,
 • utbildning i yrkessvenska/branschkunskap,
 • integrera studier i svenska med praktik på företag.
 • uppdragsutbildning med lärlingssystem och språkstöd.