Tillbaka

Utveckling från dag ett

Logotype AMIF                    Logotyp SV

Projektet pågick mellan juni 2016 och januari 2019. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län finansierade projektet. 

Projektets syfte har varit att skapa förutsättningar för en förbättrad asylmottagning och en förkortad etableringstid genom insatser under asylprocessen. Vi har strävat efter att bidra till en välkomnande och inkluderande asylprocess som påskyndar etablering genom förbättrade språkkunskaper, kartläggning av studie- och yrkesbakgrund samt kontakter med arbetsmarknaden, redan under asyltiden. 

Projektet har utvecklat och utvärderat en samordnad mottagarorganisation för en förbättrad asylmottagning, tillsammans med Laxå kommun, som varit projektets pilotkommun. En följeforskare från Örebro universitet har följt arbetet och skrivit en forskningsrapport om samordningsmodellens arbetssätt för att förbättra och förkorta asyltiden. 

  • METODSKRIFT - Läs mer om den modell projektet har arbetat fram
  • UTBILDNINGSMODELL - Läs mer om utbildningsmodellens tre olika steg  
  • FORSKNING - Läs mer om den rapport projektets följeforskare har skrivit