Kort om projektet


Projektet pågick mellan juni 2016 och januari 2019. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län finansierade projektet. 


Projektets syfte har varit att skapa förutsättningar för en förbättrad asylmottagning och en förkortad etableringstid genom insatser under asylprocessen. Vi har strävat efter att bidra till en välkomnande och inkluderande asylprocess som påskyndar etablering genom förbättrade språkkunskaper, kartläggning av studie- och yrkesbakgrund samt kontakter med arbetsmarknaden, redan under asyltiden. 


Projektet har utvecklat och utvärderat en samordnad mottagarorganisation för en förbättrad asylmottagning, tillsammans med Laxå kommun, som varit projektets pilotkommun. En följeforskare från Örebro universitet har följt arbetet och skrivit en forskningsrapport om samordningsmodellens arbetssätt för att förbättra och förkorta asyltiden. 

Metod

Ta del av det arbetssätt som vi på Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län har utvecklat i projektet ”Utveckling från dag ett”, i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad asylmottagning och en förkortad etableringstid genom insatser på individ- och samhällsnivå.  


Via länken finns metodskrift och filmer om projektet.

Utbildningsmodellen

Läs mer om projektets utbildningsmodell där deltagaren får lära sig att tala, skriva och förstå det svenska språket och det svenska samhället.


Här finns även film med utbildningsledarna som berättar mer om de olika stegen, och en deltagare berättar om hans resa till Sverige.


Other languages: Arabic and Farsi

Följeforskning

Ta del av forskningsrapporten från projektets följeforskare.


I projektet har en samordningsmodell för en förbättrad asylmottagning utvecklats och utvärderats. Laxå kommun har varit projektets pilotkommun och i samordningsmodellen ingår aktörer från kommun, myndigheter, näringsliv och ideell sektor för att tillsammans skapa förutsättningar för att asylsökande tas emot och ges bästa förutsättningar för integration och förebyggande etableringsinsatser under asylprocessen.