Tillbaka

Spridningskonferens 2 Örebro

                                             

Projektet Utveckling från dag ett finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län.

Onsdag den 30 maj höll SV Örebro läns projekt Utveckling från dag ett sin andra spridningskonferens. På plats i Örebro var närmre 50 deltagare, som under dagen fick lyssna till olika seminarier om projektets arbete samt delta i diskussioner kring asylmottagning och etablering.

Folkbildningens roll och projektets syn på asylprocessen

Konferensen inleddes av SV Örebro läns avdelningschef, tillika projektets samordnare för den ideella sektorn, Björn Brunnberg, som berättade om folkbildningens historia och dess viktiga demokratiska roll i det svenska samhället. Därefter fick projektledare Jeanette Ohlsson ordet och deltagarna fick information om projektets historia, hur förutsättningarna för asylsökande har förändrats genom åren samt om samarbetet med AMIF. Projektets slogan ”Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad” blev en diskussionspunkt där deltagarna i grupper fick diskutera betydelsen av detta. Gemensamt kom publiken fram till att det står för att projektet inte gör skillnad på människor och det är vad som gör skillnad.

För att illustrera hur asylprocessen går till och hur projektet har arbetat fram var förändringar behövs visade projektgruppen upp en Prezi (digital presentation). Jeanette Ohlsson gick först igenom de olika stegen som finns i asylprocessen och gav projektets samlade syn kring vad som händer under olika tillfällen och vad man kan göra för att förändra och förbättra. Utbildningsledarna Denana Holmberg, Shahla Ojagh och Ibrahim Altamimi tog plats på scenen för att berätta om deras vardag. Det blev ett samtal om hur de arbetar för att skapa relationer och tillit till sina deltagare samt hur de hjälper deltagarna att ha kvar motivationen.

Forskning och mänskliga möten

Efter lunch var det projektets följeforskare Claes Gunnarsson från Handelshögskolan på Örebro Universitets tur att berätta om den pågående forskningen inom sociala innovationer. Claes jämförde asylprocessen i Sverige med bland annat Tyskland, där etableringstiden är kortare och påvisade vilka framgångsfaktorer som kan ses där. Arbetet med projektets pilotkommun Laxå sammanfattades och diskuterades. Claes avslutade sitt föredrag med ett citat från Seth Jonsson:

-       Man kan vara stark och beslutsam vad gäller mål och ideal men samtidigt medgörlig och följsam i sitt sätt. (Strategic sourcing in the age of e-business, 2005).

Som avslutning höll projektledare Jeanette Ohlsson ett seminarium kring mänskliga möten. Där jämfördes relationssamhällen mot prestationssamhällen, och hon påvisade skillnaderna i hur samhällen fungerar beroende vilken av dessa man befinner sig i. Som förslag visade Jeanette på att vi i samhället skulle kunna ha ett mångfaldskontrakt där medborgare i världen ingår i en överenskommelse med varandra om rättigheter och skyldigheter på en glokal (global+lokal) nivå.

En givande dag och värdefulla samtal

Sammanfattningsvis blev det en dag fylld av givande samtal där publiken tillsammans med projektgruppen diskuterade hur alla arbetar och vilka ändringar som kan göras för att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden.

- Folkbildningen borde vara Sveriges naturliga arena för de som kommer hit från länder som har relationsbundna strukturer och nu ska vävas in i Sveriges prestationssamhällen. För det krävs det tillit och relationsbyggande. Anabel Falkenström från Länsstyrelsen Örebro län menade på att våra studiecirklar inte bara är en strukturerad undervisning utan "en förlängning av hemmet". Något vi ser som en viktig komponent för att skapa trygga relationer till deltagarna och ge dem en bra väg in i Sverige, berättar Jeanette Ohlsson. 

-       Vi är glada och tacksamma för dagen vi fick tillsammans med dig som kom på vår konferens. Dels är vi stolta över vårt arbete inom projektet och delar gärna med oss av det. Dels är vi ödmjuka inför det stora arbete som krävs för att förändra samt förbättra och därmed är det givande att få reflektera och diskutera kring allas arbete inom dessa frågor, avslutar Jeanette Ohlsson.