I korta drag

Projektet ”Matchning mot jobb” har rustat individer som står långt från arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser samt förmedling av praktikplatser och anställning inom den privata sektorn i Örebro län.


Matchningsmodell i fem steg

Vi har utarbetat en matchningsmodell i fem steg, som bygger på att vi kartlägger arbetsgivarens behov och den arbetssökandes kompetenser, erbjuder utbildningsinsatser och utgör ett stöd till arbetsgivare och arbetssökande under praktik och anställning.


Vårt arbetssätt – vår styrka

SV Örebro läns arbetssätt bygger på personliga relationer, nära samarbeten, flexibilitet och uthållighet, vilket visat sig fungera bra för att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden. 


Finansiärer och samverkande

Projektet finansierades av Tillväxtverket och SV Örebro län, och pågick från oktober 2018 till september 2020.


I projektet har vi samverkat med Arbetsförmedlingen i Örebro län samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 


Utdrag från projektets forskningsrapport

”Med den flexibilitet, det starka engagemanget för individens utveckling, och den snabbfothet att mobilisera initiativ för att lösa problem utgör SV Örebro län inte bara en aktör som kan koppla samman och mobilisera processer inom den privata och offentliga sektorn, utan också mobilisera processer och aktörer inom den ideella sektorn"

Metodfilm

I projektets metodfilm presenterar vi den femstegsmodell som vi har utvecklat under projekttiden. Du guidas genom varje steg och vi berättar mer om vårt arbetssätt. I filmen får du även ta del av berättelser från arbetsgivare och arbetstagare som fått stöd av projektet.

Följeforskning

Under projekttiden har två följeforskare belyst frågan om hur ideell sektor kan utveckla och bredda rollen som välfärdsaktör vad gäller kompetens- och arbetskraftsförsörjning.


Forskarna har följt utvecklingen och genomförandet av metoden samt genomfört intervjuer med projektets medarbetare och samverkansparter, vilket resulterat i en forskningsrapport.

Femstegsmodellen

Läs mer om vår matchningsmodell där vi kartlägger arbetsgivares behov, arbetssökandes kompetenser, erbjuder kompetensutveckling och därefter ordnar matchningsmöten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Stöd och uppföljning är viktiga delar som följer allt arbete i projektet. 

I projektet har vi erbjudit

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län erbjuder skräddarsydda utbildningar som rustar individen för fortsatta studier och arbete, och vänder sig till dig som är arbetssökande.


SVENSKA

STEG 1 – grundläggande kunskap i det svenska språket och om det svenska samhället

STEG 2 – vardagssvenska med fokus på konversation samt läs- och hörförståelse

STEG 3 – fördjupning i svenska med fokus på konversation kombinerat med samhällskunskap


Alla deltagare som påbörjar undervisning hos oss gör ett språknivåtest för att placeras på rätt nivå enligt individuella förutsättningar (motsvarande SFI:s olika nivåer).


Alla våra utbildningsledare är flerspråkiga.


ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Yrkes- och studieförberedande moduler.

Stöd och matchning, CV, sökmotorer och intervjusituationer.


DATORKUNSKAP

Grunderna i datorkunskap med inriktning dokumenthantering, sökmotorer och mejl (för dator och smartphone).


TRAFIKKUNSKAP

Trafikkunskap på flera olika språk.


YRKESKUNSKAP

Yrkessvenska anpassad till olika yrken.

Praktiska utbildningar, till exempelvis röjsåg- och motorsågskörkort.

Inslag i media