SV Kulturcollege

Under perioden 2013-2016 genomfördes projektet SV Kulturcollege hos Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län. Projektet finansierades av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan och syftade till att säkerställa allas rätt till utbildning.


Projektet resulterade i en ny utbildningsmodell för personer med intellektuell funktionsnedsättning och åtta deltagare testade utbildningen under två år.

Arbetet har präglats av stort engagemang och intresse för människor, pedagogik och mänskliga rättigheter. Med folkbildningens särskilda pedagogik, och med kultur och hälsa som verktyg, utvecklades en ny unik utbildning som verkar förberedande för arbete eller vidare studier.


ILLUSTRATION: Hectornado

Bakgrund

Mellan åren 2010-2013 bedrev Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län ett kulturprojekt med namnet Vild Vacker Vuxen. Här skapades olika arrangemang och studiecirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I samtal med deltagarna framkom de begränsade möjligheterna till vidare studier efter gymnasiesärskolan.


Upptäckten resulterade i en förstudie där man undersökte det lokala, regionala och nationella utbudet av utbildnings- och bildningsmöjligheter efter gymnasiesärskolan. Resultatet från förstudien ledde till en ansökan hos Arvsfonden. I juni 2013 kom ett positivt besked om beviljade projektmedel.


Syfte och mål

Syftet med projektet SV Kulturcollege var att möjliggöra vidare studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning och på så vis kunna närma sig arbete. Projektet hade som mål att skapa och testa en ny utbildningsmodell samt synliggöra målgruppens begränsade möjligheter till vidare studier.


Ny unik utbildningsmodell

Projektet har resulterat i en utbildningsmodell med tillhörande metodbok. Modellen beskrivs närmare under fliken "Utbildningsmodell". Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län finansierar nu det fortsatta arbetet för nationell spridning av modellen och för att möjliggöra en ny utbildningsomgång 2017. 


ILLUSTRATION: Hectornado

Modellens kännetecken

Modellens kännetecken

Modellen SV Kulturcollege kännetecknas av upplevelsebaserad undervisning och en ämnesintergrerad pedagogik. Utbildningen är tvåårig, indelad i fyra terminer och bedrivs fem dagar i veckan.


Med kultur som verktyg och med ett hälsofrämjande perspektiv vävs traditionella skolämnen in på ett lustfyllt och kreativt sätt vilket bidrar till glädje, ökad kunskap och personlig utveckling.


Utbildningen ska verka förberedande för arbete och vidare studier. För att deltagarna ska få erfarenheter, kontakter och förståelse för olika yrken och arbetsuppgifter ingår jobtaste och praktik i utbildningen.


Utbildningen utvecklar deltagarens:

  • beredskap att möta arbetslivet alternativt
  • beredskap att söka sig till vidare studier
  • förmåga till eget skapande
  • förståelse för hälsa och dess betydelse i olika sammanhang
  • insikt om sitt eget lärande och att utveckla förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
  • förmåga att fatta egna avvägda beslut


”För att få erfarenheter, kontakter och förståelse för olika yrken och arbetsuppgifter ingår jobtaste och praktik i utbildningen”

 

”Kulturcollege ska med dess ämnesintegrerade och hälsofrämjande pedagogik verka förberedande för

arbete och vidare studier”

SV Kulturcollege

I projektets tidning sammanfattar vi våra erfarenheter från projektet SV Kulturcollege. Du får läsa reportage med deltagarna, ta del av utbildningens innehåll, debattartiklar med mera.