Lättläst version saknas
Tillbaka

Demokratiklubbar för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Syftet med dessa klubbar är deltagarna ska få större möjligheter att påverka sin vardag, att alla ska få sin röst hörd och känna att de kan förändra och förbättra sin tillvaro för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Mötet med andra deltagare motverkar också isolering och avskildhet i samhället, allt i enlighet med både LSS (Lagen om Stöd och Service) och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Främst brukar dessa möten handla om att påverka sin arbetsplats eller sitt boende. Det kallar vi Verkstadsklubb eller Bostadsklubb.
Det är samtal och mötesteknik där deltagarna får tycka till som en grupp under ledning av en cirkelledare. Sedan lämnas deltagarnas förslag vidare till personalen och ledningen.

Vad är en verkstadsklubb?
En verkstadsklubb är en studiecirkel där deltagarn diskuterar saker som rör deras arbete. Den leds av en utbildad cirkelledare som inte är personal. I många fall har deltagarna det gemensamt att de arbetar på samma dagliga verksamhet.
Man brukar träffas en gång i veckan. En verkstadsklubb ger möjlighet till delaktighet, medbestämmande och demokratisk träning och kan jämföras med ett personalmöte.

Vad är en bostadsklubb?
En bostadsklubb är en studiecirkel där deltagarna har det gemensamt att de bor på en gruppbostad eller i liknande bostadsform. I studiecirkeln kommer deltagarna från olika bostäder i närområdet och alla känner inte varandra sedan tidigare. Den leds av en utbildad cirkelledare som inte är personal. Deltagarnas diskuterar hur de vill förbättra sitt boende och vardagsliv. Förslag lämnas sedan vidare till personalen och ledningen på de boenden som berörs. I studiecirkeln kommer klubbens sammankomster äger rum efter arbetstid i en lokal utanför bostaden och det krävs därför aktivt stöd från personal. För att vardagen i övrigt ska fungera brukar man träffas mer sällan än varje vecka, var tredje vecka har fungerat bra. Bostadsklubbar är en väg till ökad delaktighet, medbestämmande och demokratisk träning för hyresgäster i gruppbostäder.

Vad är en Studiecirkel?
I en studiecirkel möts en grupp människor som vill utveckla sig och lära nytt. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin tidigare kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i cirkeln. Att delta i en studiecirkel tränar oss i demokrati. Här finns utrymme för samtal om viktiga saker. Både om det som rör vårt valda studieämne men också om sådant som just nu händer omkring oss på hemorten, i Sverige eller i världen.
Studiecirkeln som form är fri och frivillig, det bygger på människors egna initiativ och motivation för studier och gemenskap.