Djur, natur & miljö

Välkommen på studiecirkel kring skötsel och aktiv förvaltning av diken.
Vi träffas 4 gånger digitalt via ZOOM. Studiecirkeln är kostnadsfri.

Att gå kursen kring diken digitalt öppnar många möjligheter. Vi kan på ett smidigt sätt få en inblick i varandras diken och dikesföretag via kartor, bilder och det brukar gå alldeles ypperligt att även diskutera digitalt. Är du osäker på om du har teknik som klarar detta, eller är osäker på om du vågar ta klivet och prova att gå kurs digitalt? Hör av dig till kursledaren.
Teknisk utrustning: Du bör ha en dator med kamera och mikrofon.
Det är en studiecirkel vilket också innebär närvaro av dig, att du är med via kamera och är delaktig i träffarna.

Planerade träffar måndagarna:
4/3
11/3
18/3
25/3
Samtliga träffar: kl. 18.30-21.00

För mer information kan du kontakta cirkelledaren Annette Westerberg på annette@vreta-gard.se eller 070-683 36 03

Innehåll
Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår studiecirkel och lär dig mer!

I Sverige finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.
Läs mer här: Jordbruksverket

Målgrupp för studiecirklarna
Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är:
-lantbruks- eller hästföretagare
-maskinförare på ett jordbruksföretag eller en maskinstation
-entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken
-markägare med jordbruksmark
-andra aktiva inom de gröna näringarna.

Studiecirklarna sker på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.

Ansvarig verksamhetsutvecklare: Helena Elvidotter Forslund på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län, helena.elvidotter.forslund@sv.se
Ansvarig centralt: reine.johansson@sv.se

När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.