Tillbaka

Barnkonventionens dag 2023

Barnkonventionen kopplat till funktionsrätt. Myndighetsperspektiv och intervjuer med unga med funktionsnedsättning och föräldrar.

Barnrätt i praktiken
Webbinarium 20 november kl. 10:00-15:00

10.00 Inledning & välkommen Elaine Johansson, Marianne Kjellquist och moderator Maria Ahlqvist Nka

10.15 Maria Melin processamordnare på MFD (Myndigheten för
delaktighet)

10.50 Maria Ahlqvist i samtal med ungdomarna Jumai Rangmar och
Jonathan Dinanakgil om deras egna erfarenheter

11.30 Maria Ahlqvist i samtal med föräldrarna Ida Klint och
Daniel Sirén

12.00 Paus för lunch

13.00 Agneta Söder som är ansvarig för barn, familj och skolfrågor på Funktionsrätt Sverige

13.40 Liselott Johansson regionutvecklare med inriktning barnets rättigheter inom Västra Götalandsregionen

14.20 Sammanfattning och avslutning av dagen

Gratis deltagande, konferensen teckenspråktolkas!

Anmälan kontakt@funktionsrattvg.se eller info@funktionsrattskbg.se

Samarrangeras av:

Studieförbundet Vuxenskolan
ABF
Funktionsrätt Västra Götaland
Funktionsrätt Skaraborg
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
FUB


Om barnkonvetionen

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. 196 länder har ratificerat konventionen.

Av barnkonventionens 54 artiklar är 41 så kallade sakartiklar. I dem fastslås varje barns rättigheter. De övriga 13 artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med barnkonventionen. Alla sakartiklar bildar en helhet. Det kallas för att konventionen är hel och odelbar. Artikel 2, 3, 6 och 12 är grundprinciper. Alla övriga artiklar ska läsas utifrån dessa. Barnkonventionens artiklar 1–42 är inkorporerade i svensk lag.


Inledning

Konventionsstaterna,

som anser att erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta nationernas stadga,

som beaktar att Förenta nationernas folk i stadgan på nytt bekräftat sin tro på grundläggande mänskliga rättigheter och den enskilda människans värdighet och värde och beslutat främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

som erkänner att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens om att varje människa är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung,

som erinrar om att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna proklamerat att barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp,

som är övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och stöd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället,

som erkänner att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en miljö präglad av lycka, kärlek och förståelse,

som anser att barnet till fullo bör förberedas för ett självständigt liv i samhället och uppfostras enligt de ideal som proklamerats i Förenta nationernas stadga, och särskilt i en anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet,

som beaktar att behovet att ge barnet särskild omvårdnad fastslagits i 1924 års Genèvedeklaration om barnets rättigheter och i deklarationen om barnets rättigheter, som antogs av generalförsamlingen den 20 november 1959, och erkänts i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (särskilt artiklarna 23 och 24), den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (särskilt artikel 10) samt i stadgar och tillämpliga instrument för fackorgan och internationella organisationer som arbetar med barns välfärd,

som beaktar att ”barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad, inklusive lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födelsen”, såsom anges i deklarationen om barnets rättigheter,

som erinrar om bestämmelserna i deklarationen om sociala och rättsliga principer rörande skydd av och omsorg om barn, särskilt med hänsyn till nationell och internationell placering i familjehem och adoption; Förenta nationernas minimistandardregler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet (Pekingreglerna) samt deklarationen om skydd av kvinnor och barn i nödsituationer och vid väpnad konflikt,

som erkänner att det i alla länder i världen finns barn som lever under exceptionellt svåra förhållanden och att sådana barn kräver särskild uppmärksamhet,

som tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks traditioner och kulturella värden när det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling.

som erkänner betydelsen av internationellt samarbete för att förbättra barns levnadsvillkor i varje land, särskilt i utvecklingsländerna,

har kommit överens om följande:
Läs alla artiklar på  Barnombudsmannens hemsida