Tillbaka

Idéburet offentligt partnerskap i Uddevalla

En kommun vilar på fyra delar; det offentliga samhället, idéburen sektor, näringslivet och den privata sfären. Alla delar behöver fung­era och ha förutsättningar för att utvecklas både var för sig och tillsammans. Genom dialog mellan företrädare för de olika delarna skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Överenskommelser med idéburen sektor finns på nationell, regional och i många fall på lokal nivå. Ofta används även begreppet IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap, vilket är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum Idéburna organisationer med social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.

Den lokala överenskommelsen mellan kommunen och idéburen sektor i Uddevalla heter ÖK Idé och är en skriftlig avsiktsförkla­ring kring samarbete mellan kommunen och idéburen sektor.

ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som ska underlätta samverkan och skapa ett gott samarbetsklimat och bygger på ömsesidighet. Genom gemensamma forum knutna till ÖK Idé byggs kunskap och tillit som skapar grund för samarbeten mellan idéburna organisationer och Uddevalla kommun samt mellan olika idéburna organisationer. Syftet med är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

ÖK Idé antogs av Uddevalla kommunfullmäktige den 10 maj 2017. De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, principer och åtaganden. SV Väst har skrivit på överenskommelsen.

 

Mia Ekegren
avdelningschef