Tillbaka

Nollvision för kränkningar i sund arbetsmiljö

Kanske associerar du Studieförbundet Vuxenskolan med en anordnare av studiecirklar, kulturprogram och andra folkbildningsaktiviteter, men vi är även en arbetsgivare – med alla krav som det innebär.

Det är t.ex. arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand. Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) jobbar både tjänstepersoner och cirkelledare.

Hos SV Väst arbetar ett 40-tal tjänstepersoner och vi har cirka 1500 aktiva cirkelledare – de flesta av dessa ledare arbetar ideellt.

Studieförbundet Vuxenskolan har en nollvision gällande kränkande särbehandling. SV ska erbjuda en arbetsmiljö där samtliga medarbetare och förtroendevalda respekteras i sina olika roller och som individer.

Vad är kränkande särbehandling?
Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa. Handlingarna kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Mobbning definieras som återkommande negativa handlingar över en tidsperiod (oftast minst ett halvår) riktade mot enskilda eller en grupp. I definitionen ingår också att det råder en obalans i makt mellan förövare och offer och att handlingarna leder till att offret ställs utanför den sociala gemenskapen. 

Nollvision
SV har som sagt en nollvision gällande kränkande särbehandling. Vi tolererar inte att det förekommer kränkande särbehandling eller mobbning i vår organisation, men om så ändå skulle vara fallet, är det viktigt att alla vet vart de ska vända sig.

Vart vänder jag mig?
Om du som medarbetare: tjänstepersoner, cirkelledare eller förtroendevalda, utsätts eller misstänker att någon annan utsätts för kränkande särbehandling vänder du dig till avdelningschef, teamledare, verksamhetsutvecklare, arbetsmiljö/skyddsombud, facklig förtroendeman eller annan person du känner förtroende för. Dokumentera det som har skett. Anteckna vad som hänt samt när, var och hur. Ett råd till den som blir utsatt: Ta emot erbjudanden om hjälp och meddela de lösningar/handlingsvägar du föredrar.
Hitta kontakter här

När det kommer till arbetsgivarens vetskap att en person blivit utsatt eller anser sig blivit utsatt för trakasserier ska arbetsgivaren utreda saken.

Vi är alla varandras arbetsmiljö och alla anställda – både tjänstepersoner och cirkelledare - har ett ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Uppmärksamma ditt eget bemötande av dina kollegor.

Förebyggande arbete
Inom SV Väst försöker vi att förebygga kränkande särbehandling genom att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med arbetsmiljöfrågor. Det innebär bl.a. att vi genomför (och följer upp) medarbetarenkäter, ställer frågor om trivsel vid utvecklingssamtal, gör riskbedömningar vid exempelvis omorganisationer, har en introduktionsplan för att nyanställda tjänstepersoner och tillsvidareanställda cirkelledare ska få en ordentlig introduktion till arbetsuppgifter, arbetsgrupp och organisation, vi erbjuder cirkelledarutbildningar samt sprider anteckningar och protokoll från ledningsgruppsmöten och styrelsesammanträden. Och så vill vi förstås att alla anställda ska känna till våra policyer – såsom vår policy angående kränkande särbehandling. – Hoppas att du gör det nu!

Mia Ekegren
Avdelningschef SV Väst