Tillbaka

Stärk studieförbund och föreningsliv!

Det är angeläget att kommunerna prioriterar att stärka en levande demokrati med många aktiva medborgare.  Det sker bäst genom tillit till studieförbund och idéburna föreningar - utan detaljstyrande villkor, Människors ideella engagemang, kreativitet och självorganisering är centrala inslag i vårt demokratiska samhälle. 

Demokrati är inte en gång för alla given!  

Vi ser hur Rysslands maktgalna despot vill krossa människors drömmar i Ukraina. Drömmar som handlar om demokrati och om att som fria medborgare självständigt få utveckla sitt land. I vår omvärld ser vi många andra exempel på hur snabbt demokratin hotas, när extrema politiska krafter skaffat sig spelrum. 

Överallt så är motkraften mot en antidemokratisk utveckling, just engagemanget hos vanliga medborgare i civilsamhället.  Det är därför auktoritära regimer är så rädda för allt som handlar om föreningsliv, självorganisering och folkbildning.  

Men även i Sverige utmanas demokratin. Avståndet mellan valda och väljare ökar. I många kommuner hotas demokratin av ensidigt servicetänkande, där medborgaren reduceras till enbart kund eller brukare. Allt färre engagerar sig partipolitiskt. Detta är djupt oroande. Det är en problematik som måste tas på största allvar i alla kommuner. 

En levande demokrati förutsätter ett brett och livskraftigt civilsamhälle. Det är i samtal i studiecirklar och vid lokala föreningsmöten, som en demokratisk medborgaranda kan stärkas - med en tilltro till varje människas kapacitet att lära sig av egna erfarenheter, skaffa sig kunskap, forma egna åsikter och vara en aktiv samhällsmedborgare. Detta är grunden för att stärka och utveckla demokratin i såväl det lilla som i det stora. I Sverige är ett aktivt och vitt förgrenat civilsamhälle grundläggande för att engagera människor. 

Tyvärr har kommunerna under lång tid underminerat självorganisering och ideella insatser genom att succesivt strypa grundfinansieringen för studieförbund och idéburna föreningar. Därtill har kommuner i allt högre grad sökt detaljstyra och villkora dessa bidrag, vilket slår undan föreningarnas förutsättningar för självständighet och kreativitet. 

Nu måste denna politik ändras!  

Anslaget får inte utsättas för ytterligare neddragningarna i de kommunala budgeterna de kommande åren. För demokratins långsiktiga styrka och utveckling skull måste stödet öka. Även om vi kortsiktigt kan komma att stå inför nya och kostsamma utmaningar så måste de långsiktiga förutsättningarna värnas, för demokratins och oss medborgares skull.   

Kommunerna måste säkerställa en trygg och generös grundfinansiering för civilsamhällets olika aktörer. Det behövs därför ett kraftigt tillskott av medel till såväl barn- och ungdomsföreningar som till studieförbund, samlingslokalorganisationer, pensionärsorganisationer, sociala organisationer med flera. 

Frågan förtroendevalda i kommunerna måste ställa sig är det värt risken att avstå från, att i praktisk politik prioritera och långsiktigt stärka en levande deltagardemokrati med många aktiva medborgare. 

Hans-Inge Sältenberg, Ordförande, Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Bengt Ericson, Ordförande, Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg