Välj bort jätteräkor

Jätteräkor kan fiskas eller odlas. Fiske efter tropiska räkor sker med trål och är det fiske i världen som genererar mest bifångst. De tropiska räkorna är hårt fiskade i tropiska hav, men det som dominerar jätteräksproduktionen är odling. Nu har ASC börjat märka odlade räkor, men branschen är inte redo än. Kriterierna måste skärpas för att odlingarna ska kunna kallas hållbara.

Odlingen av räkor sker för det mesta i anlagda dammar efter avverkning av mangroveskogar eller på översvämmad jordbruksmark. Produktionen kräver att stora ytor läggs under vatten och ofta används antibiotika och andra kemikalier rutinmässigt.

Forskning visar att de ekosystem som förstörs av räkproduktionen ger ekosystemtjänster vars värde vida överstiger produktionens, inklusive en rik biologisk mångfald, kollagring som motverkar klimatförändringar och skydd mot stormar och erosion. Inte sällan rapporteras såväl brott mot miljölagstiftning som grova överträdelser av mänskliga rättigheter relaterade till den exportinriktade räkindustrin.

Källa: Utdrag ur Naturskyddsföreningens butiksundersökning ”Jätteräkor på butikshyllan?”