Vi jobbar för kvalitet

För att säkerställa och vidareutveckla kvalitet inom SV Väst har vi olika verktyg och förhållningssätt. Innan vi går närmare in i ämnet kan vi fråga oss: vad är egentligen kvalitet?

– Det är nästan en filosofisk fråga, tycker avdelningschef Mia Ekegren. Det ligger mycket i betraktarens, i kundens öga, men grundläggande för oss i SV är nöjda deltagare. Vi vill göra saker rätt och effektivt för att tillfredsställa våra cirkeldeltagare, kulturbesökare, samarbetsorganisationer osv. Förhållningssättet är därför att det inte bara är anställda och styrelse som är medarbetare i vårt kvalitetsarbete, utan även cirkelledare och – inte minst – alla SV Västs deltagare. – Och det är många: förra året hade vi över 13.500 deltagare i gruppverksamhet (studiecirklar och annan folkbildning) – till detta kommer alla besökare på våra drygt 3.350 kulturprogram.

Mia Ekegren fortsätter:
- För att säkerställa en jämn hög nivå av kvalitet arbetar vi både strategiskt och vardagsnära. Ett sätt för oss att scanna av vad våra deltagare tycker är att vi skickar ut utvärderingsenkäter via epost efter cirkelns avslutande. Vi har hittills koncentrerat oss på cirklarna som vi genomför för den s.k. allmänmarknaden – kort sagt det som utannonseras för en bred publik genom ex. studieprogram och tidningsannonser, till skillnad mot den verksamhet som vi genomför för medlemmar i våra samverkande organisationer.

- Våra cirkelledare är viktiga ambassadörer och verkliga nyckelpersoner för vår verksamhet. Här jobbar vi bl.a. med att erbjuda olika former av cirkelledarutbildningar, både pedagogiska och ämnesspecifika. Kompetenta cirkelledare är också en kvalitetsfråga, säger avdelningschef Mia Ekegren med eftertryck.

Vi har under året infört ett digitalt ledningssystem för avvikelse- och förbättringsrapportering, där medarbetare kan skicka in underlag antingen lokalt till avdelningen eller direkt till den nationella nivån, förbundskansliet. Det första steget i kvalitetsarbetet är att våga medge att allt inte funkar perfekt utan vi har alla saker som förbättras. Och då måste vi vara öppna för att se eventuella fel och brister. – Ständiga förbättringar!

En annan viktig pelare i vårt kvalitetsarbete är vår kvalitetssamordnare. Hennes uppgift är bland annat att se till att kundundersökningar genomförs. Dessutom följer hon upp avvikelserapporter, som personalen har skickat in. Samma gäller för förbättringsförslag samt att hon ansvarar för att de åtgärdas.

Christina Hellsten började som kvalitetssamordnare höstterminen 2016 och hennes syn på kvalitet har ändrats sedan dess.

- Framför allt är det värdet av att utvärdera och analysera, säger hon. Christina själv vill föregå med gott exempel och skickar förbättringsförslag till förbundet när hon upplever att man kunde jobba lite enklare och smartare.

Även Mia Ekegren vill föregå med gott exempel och arbeta för en organisation med tillåtande arbetsmiljö.

- En av de viktigaste uppgifterna som en chef har, är att se till att medarbetarna har den kompetens som de behöver för att utföra och utvecklas i sitt arbete – att arbeta med introduktion av nya medarbetare är också en del i kvalitetsarbetet, fastställer hon.

En liten annan inriktning är att vi arbetar utifrån vårt idéprogram och våra etiska riktlinjer. SV har ett särskilt nationellt program för internrevision av verksamheten.

– I år har SV Västs verksamhet i Kungälv och Munkedal blivit speciellt granskad, berättar Mia. – Och vi är väldigt nöjda med det resultat som denna genomlysning visade.

SV Väst har en intern kontrollplan med 17 granskningsområden som styrelsen beslutar om från år till år. Det handlar om olika frågor som styrelsen särskilt vill belysa ett visst år, det kan t.ex. vara att speciellt titta på tillträdeskontroll till våra lokaler (nyckelhantering) eller att avtalshantering sker i enlighet med gällande delegation.

Att SV satsar på många lokala expeditioner, kontor och studielokaler, det är också en kvalitetsfråga för vår organisation: vi vill finnas nära Människorna, nära Dig. – Hela Sverige ska leva!