Att rösta – en demokratisk rättighet

Varje röst är viktig!

Studier har visat att åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta (siffror från 2014). Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och allas åsikter viktiga och betydelsefulla.


FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. I den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken framhålls att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det är särskilt viktigt att personer med funktionsnedsättning ges ökade möjligheter och förutsättningar att delta i allmänna val. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 29, säger att konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra.


Studieförbundet Vuxenskolan anser att förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga. Därför erbjuder vi nu aktiviteter för att göra allmänna val mer tillgängliga för personer med intellektuell funktionsnedsättning genom ett folkbildningsprojekt. Projektet görs tillsammans med FUB (Riksförbundet för barn, unga, vuxna med intellektuell funktionsnedsättning) och Inre Ringen Sverige, FUB:s sektion för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning.


Studiecirkeln Mitt val

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att påverka genom att delta i allmänna val. Målet är också att deltagarna ska våga säga vad de tycker och kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill eller behöver enkel och begriplig information om demokrati och val. Studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen och varje träff är 3 studietimmar.


Innehållet i studiecirkeln:

  • Hur fungerar demokrati?
  • Hur kan vi alla kan bidra till att demokratin fungerar?
  • Hur kan vi på olika sätt påverka de som bestämmer i samhället?
  • Vem får rösta och varför ska du rösta?
  • Vad är demokrati i landsting och kommun?
  • Vad är riksdagen? Vad är regeringen?
  • Vad är EU?

Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor.

Lättpratad valdiskussion

I Mitt val kommer även en lättpratad valdiskussion att genomföras. Valdiskussion är en aktivitet där det är cirkeldeltagarna som ställer frågor till inbjudna politiker.


Inför valdiskussionen får deltagarna i studiecirkeln träna på att framföra sin åsikt och att diskutera med andra som kanske inte tycker likadant. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att diskutera på lättförståelig svenska, för att kunna ge tydliga svar. Alla måste kunna vara med och påverka, oavsett funktionsförmåga.


För mer information om Mitt val kontakta

Karoline Abrahamsson

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

karoline.abrahamsson@sv.se

Telefon: 010-33 00 947

Artikel 2021-05-31

Mitt val - en demokratisk rättighet


Mitt val var ett zeroproject (länk till zeroproject.org) som årligen samlar in, bedömer och utser internationella vinnare av bästa utvecklingsinsatser inom funktionsnedsättningsområdet.


SV har tillsammans med FUB och Inre Ringen skapat metoden Mitt val. Bakgrunden är att de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) inte röstar i våra val. Men bland de som tar hjälp av studiecirkeln Mitt val är röstdeltagandet lika högt som hos väljare utan funktionsnedsättning. 

 

Det som gör Mitt val unikt och skiljer det från många andra valfrämjande insatser är att vår metod inte stannar vid att lära ut hur röstning går till. Vår analys är: ”Det är ingen idé att lära deltagare hur en röstar, om de inte ges möjlighet att förstå vad det är vi röstar om.” Själva politiken måste göras tillgänglig. 

 

Och det gör Mitt val, genom att deltagarna studerar den svenska demokratin. Hur fungerar den? Vilken politisk nivå (EU – riksdag – landsting/region – kommun) ansvarar för vad? När deltagarna börjar ställa frågor om vad olika politiska partier tycker i olika sakfrågor, så finns där ingen lärare som lär ut politik. Istället är cirkelledaren en facilitator som hjälper deltagarna att få svar på sina frågor direkt från politiker och partier i första hand, från lättlästa medier och andra anpassade resurser i andra hand. Mitt val skapar direktkontakt mellan väljaren och politiken. 

De viktigaste – och kanske svåraste – frågorna sparas till den lättpratade valdiskussion som anordnas inom studiecirkeln. Där ges politiker från samtliga partier chansen att medverka, och de genomgår en timmes utbildning i att sänka språktröskeln innan valdiskussionen börjar. De pratar lättpratat, helt enkelt.  

Filmen nedan ger en bra överblick av Mitt val. Sedan filmen gjordes har ny forskning presenterats om valdeltagandet i målgruppen som är något högre (43%) än det som anges i filmen. Men målgruppen IF är fortfarande den grupp personer med lägst valdeltagande pga funktionsnedsättning. 


Mitt val hyllas av deltagarna, men brister avseende partiernas lättlästa information avslöjades. Den finns hos de flesta partier om deras nationella politik, men nästan inga lokala eller länsavdelningar har lättläst om vad de vill göra med skolan, vårdcentralerna, kollektivtrafiken eller habiliteringsersättningen.  

SV har därför gjort en online-utbildning i hur en skriver lättläst. Den är öppen för alla lokala politiker och partiavdelningar som vill lära sig att skriva och prata så alla förstår. Utbildningen heter Bli en lättläst politiker och finns här

 Nu är det flera länder som är intresserade av att lära av Sverige, SV och Mitt val. Det är vi stolta över. 

Artikel 2018-01-19

Mitt val – vi söker ledare!


Visste du att personer med en intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt först 1989?


Visste du att personer med en intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt först 1989? Genom studiecirkeln Mitt val kan personer med en intellektuell funktionsnedsättning lära sig mer om demokrati och de olika partierna, göra sin röst hörd och delta i valet. Nu söker vi cirkelledare till Mitt Val. Vi hoppas att ni som är politiskt intresserade och engagerade vill bidra med er tid! Vi behöver en neutral partipolitisk syn i studiecirkeln.

I ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, FUB, Centrum för Lättläst, allavaljare.se och Åtta sidor, och med medel från Arvsfonden och MUCF, utvecklades ett studiematerial som spreds nationellt och användes inför valet 2014.

Om ett år är det val igen och vi vill tillsammans med engagerade ledare ge fler möjligheten att förstå vad demokrati innebär och vad ens rösträtt betyder.


Du är

• Intresserad och kunnig inom området demokrati och politik

• Beredd att samarbeta över partigränserna för att kunna ge en neutral bild av de olika partierna

• Du vill på ett lättbegripligt sätt skapa förståelse för vad demokrati är och betydelsen av att göra sin röst hörd


Lättläst om Mitt val


Mitt val heter Studieförbundet Vuxenskolans arbete

om demokrati och politik.

Mitt val började som ett projekt

under år 2014

då det var val i Sverige till EU

och till riksdag, landsting och kommun. 


Mitt val är studiecirklar

och diskussioner med politiker

för personer som behöver

enkel och begriplig information

om hur vår demokrati fungerar

och hur det går till att rösta. 

Många personer med utvecklingsstörning till exempel

röstar inte när det är val. 

Om en demokrati ska vara stark

måste så många som möjligt

vara med och rösta. 

Därför är Mitt val viktigt!


Kort om Mitt val:

• I en studiecirkel träffas vi för att lära oss.

• Cirkelledaren hjälper er med studierna.

• Studiecirkeln Mitt val är uppdelad på 7 träffar och varje träff är 3 timmar. 

• I cirkeln ska vi tillsammans lära oss om hur demokrati fungerar.

• Vi ska prata om olika sätt att påverka de som bestämmer i samhället. 

• Vi ska träna oss på att rösta i olika val och att ställa frågor.