Projekt

Aktuella projekt

 

  • Bygdevårdarna
  • Dikeskurser - Markavvattning www.sv.se/diken
  • Kulturlyftet – Högläsare i Halland

Resultat av tidigare projekt:

  • KiX - Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek – länk till webbplats
  • Kompato Föräldrautbildning för dig som är ny i Sverige- studiehandledning
  • JÄMT Samtal om Jämställdhet – studiehandledning

 

   

Bygdevårdarna är ett projekt som vill utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar, bl.a. genom att utveckla trädgårds- och gårdsmiljöer till mötesplatser och turistmål. Projektet vill skapa kulturmiljöer som kan tillgängliggöras genom digitalisering för att öka intresset för lokal utveckling och locka fler besökare till området. För att genomföra detta ska projektet skapa s.k. Bygdevårdsteam, med arbetslösa – nyanlända och långtidsarbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd, som bildar sociala kooperativ för fortlevnad efter projekttidens slut.

Exempel på verksamhetsområden kan vara torpinventering, GPS-sättning, QR-kodning, renovering och anläggning, digitalisering, m.m.

Projektet Bygdevårdarna sträcker sig februari 2019-februari 2021 och är finansierat av Jorbruksverket /LLUH.

 


Nyfiken? Hör av dig till Reine Johansson, projektledare Bygdevårdarna

E-post: reine.johansson@sv.se   tel: 0738-005342

Projektet pågår 2019-20121 och är finansierat av Jordbruksverket/LLUH.

 

 

 

 

Dikeskurser om Markavvattning

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, för att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvalting och för hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF genomför projektet även i Halland med stöd av Jordbruksverket. Aktuella kurser publiceras på sv.se/halland.

Läs mer och anmäl dig på:

www.sv.se/diken

 

Kulturlyftet – Högläsare i Halland

Högläsning för äldre, personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Läsning är en viktig del av vår vardag!
Man kan få tillgång till läsning fast man inte kan eller orkar läsa själv. Någon annan kan läsa högt. Med högläsning och lättlästa texter får många nya möjligheter till lässtunder med allt vad det kan innebära av stimulans, närhet, kunskaper och en fin stund.
Projektet har startat i Kungsbacka kommun 2018 och pågår till 2020 med möjlighet till förlängning.
I samarbete med MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Projektledare: Sandra Dahl
E-post: sandra.dahl@sv.se

 

Avslutade projekt

KiX  - Kreativitet inspiration och xtra mycket kärlek

KiX mål är att skapa ett brett, lättillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar, och som ger ungdomar med intellektuella funktionsvariationer tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i Halland.

Projektet drevs 2016-2018 av Studieförbundet Vuxenskolan Halland med stöd från Allmänna arvsfonden. Sedan 2018 finns det som ett resultat av projektet självständiga KiX-föreningar i Halmstad, Falkenberg och Laholm.

Kontakt
Hemsida: www.kixhalland.com

Facebooksidor:
facebook.com/kixfalkenberg
facebook.com/kixhalmstad  

 

Medkänsla i relationen föräldrar-barn

Nytt studiematerial för nyanlända

KOMPATO – Föräldramaterial är  ett diskussionsmaterial för föräldrar och familjer som är nya i Sverige. Det är finansierat av Studieförbundet Vuxenskolan i projektet Kompato. Namnet KOMPATO kommer från  Esperanto som är ett påhittat språk som ingen har som modersmål. På så sätt hoppas vi att det ska kunna tilltala människor från alla språkgrupper! Ordet kompato betyder medkänsla och medkänsla känns särskilt viktigt i relationen mellan föräldrar och barn. Detta material är ett komplement till den ordinarie föräldrautbildningen som erbjuds inom vården för föräldrar som är nya i Sverige.

Vår förhoppning är att Kompatomaterialet kommer att leda till spännande och utvecklande möten!

Hör av dig till närmsta SV-kontor för att starta studiecirkel, alla SV-avdelningar är välkomna att ladda ner och använda materialet fritt!

Kontakt: Maria.valeberg@sv.se

Ladda ner studiehandledningen här.

 

JÄMT – Samtal om jämställdhet

Nytt studiematerial för nyanlända

JÄMT – Samtal om jämställdhet är ett diskussionsmaterial riktat till unga ensamkommande, men även andra personer som är nya i Sverige. Det är finansierat av Studieförbundet Vuxenskolan och Region Halland.

Materialet är en fördjupning i värderingar och normer som styr vårt samhälle, och utgår från FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Vår förhoppning är att JÄMT ska kunna användas i studiecirklar och skolor över hela landet och att det kommer att leda till spännande och utvecklande möten!

Hör av dig till närmsta SV-kontor för att starta studiecirkel, alla SV-avdelningar är välkomna att ladda ner och använda materialet fritt! Till materialet finns också en kompletterande kortlek, med artiklarna från FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, som beställs separat.

Kontakt: Maria.valeberg@sv.se

Ladda ner studiehandledningen här.