Aktuella projekt

 • Fast Care

  Fast Care är ett ESF-projekt som riktar sig till personer från 18 år som flytt kriget i Ukraina och vill få stöd att komma ut i arbetslivet. Aktiviteter som projektet erbjuder är bl.a. yrkessvenska, yrkesengelska, information om arbetsmarknaden, stöd att skriva CV och söka jobb. Vidare gör vi även studiebesök i olika verksamheter och på företag. Individuellt stöd ges till varje deltagare, som utgår från varje individs mål och unika förutsättningar. Utifrån detta skapas sedan en handlingsplan mot jobb eller studier. Projektet startade den 6 november och slutar den 29 feb.

  EU SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS (1).png
 • Digitala Hembygdsvandringar i Halland
  Digitala hembygdsvandringar i Halland är ett LEADER-projekt (EU) beviljat av LLUH och Jordbruksverket. Projektperioden är på 16 månader och sträcker sig till november 2023. Projektet handlar om att producera intalade guidningar och berättelser för Hallands hembygdsföreningar. Besökare och turister ska därför få tillgång till deras spännande historia närhelst de väljer att komma på besök. Det fungerar på så sätt att turisterna och besökarna kommer kunna ta del av berättelserna via en QR-kod på plats eller via föreningens hemsida. Läs mer längre ner på denna sida.

 • Dikesprojektet

  Projektet syftar till att öka kunskapen om dikesröjning och markavvattningens påverkan på både jordbruk och annan mark. Projektet drivs på uppdrag av Jordbruksverket med stöd från EU:s landsbygdsprogram och i samarbete med LRF. Under 2019-2022 har det genomförts många studiecirklar i Halland och projektet fortsätter till 2024.

 • TIA – Tidiga insatser för asylsökande
  SV bedriver en mycket uppskattad verksamhet svenska och samhällskunskap för nyanlända. Insatsen syftar till att stärka självkänslan och motivationen hos målgruppen asylsökande i Halmstad, Falkenberg och Varbergs kommun genom studiecirklar med fokus och insatser på det svenska språket. Våra cirkelledare är väldigt engagerade och ambitiösa och ger de nyanlända inblick i svenska språket likväl som i svenska värderingar och hur samhälle och demokrati fungerar. Genom att erbjuda hälsofrämjande insatser såsom workshops, förbättra deltagarnas psykiska hälsa och ge kunskap om mänskliga rättigheter och skyldigheter i samhället. Att sprida kunskap om hälso och sjukvårdssystemet, förmåga att ta till sig hälsorelaterad information, öka kunskapen om ens egna behov av vård och därmed också att söka vård när det behövs.

 • Jämställt företagande
  Jämställt företagande i samverkan är ett projekt som består av fyra kurser som på olika sätt ska stötta dig som är lantbrukare inom områden som är viktiga för att stärka jämställdheten inom branschen. Projektet stöds av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs i samverkan med LRF. Vi Halland är en del i projektet men driver det inte. Läs mer här.

 

 • KiX Senior
  Vi är en del i Arvsfondsprojektet KiX Senior som har utvecklat en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för målgruppen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF). För att läsa mer om projektet besök denna sida.  I Halmstad har det har varit många intressanta samtal utifrån vad deltagarna önskar att prata om, de har tagit del av Alla Hjärtans hus föreläsningar, läst 8-sidor, träffat nya vänner mm.

 

Mer om Digitala Hembygdsvandringar i Halland

Digitala Hembygdsvandringar i Halland - Lokalt ledd utveckling Halland (lluh.se)

Digitala hembygdsvandringar i Halland är ett LEADER-projekt (EU) beviljat av LLUH och Jordbruksverket. Projektperioden är på 16 månader och sträcker sig till november 2023.

Projektet handlar om att producera intalade guidningar och berättelser för Hallands hembygdsföreningar. Besökare och turister ska därför få tillgång till deras spännande historia närhelst de väljer att komma på besök. Det fungerar på så sätt att turisterna och besökarna kommer kunna ta del av berättelserna via en QR-kod på plats eller via föreningens hemsida.

Målet är att samtliga drygt 70 hembygdsföreningar ska ha en digital guidning när projektet är slut. Genom projektet vill vi öka antalet besökare likväl som intresset för hembygdsrörelsen och det lokala samhället. Projektet kan förhoppningsvis få positiva effekter på lokala besöksmål som i stor omfattning bedrivs av småföretag. Projektet skapar nya mötesplatser eller rättare sagt skapar nytt liv till de som redan finns. Här kommer nya målgrupper och intressenter att kunna mötas!

Projektet Digitala hembygdsvandringar i Halland sträcker sig februari 2022 – november 2023 och är finansierat av Jordbruksverket /LLUH.

Nyfiken? Hör av dig till Reine Johansson, projektledare
E-post: reine.johansson@sv.se tel: 0738-005342

 

Dikeskurser om Markavvattning

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvaltning hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF genomför projektet även i Halland med stöd av Jordbruksverket. Aktuella kurser publiceras på sv.se/halland.

Läs mer och anmäl dig på:

www.sv.se/diken

Jordbruksverket logga.jpg LRF logga.png

 

 

 

Avslutade projekt

 

Projekt Bygdevårdarna Kulturmiljö Turism 2020

Detta är ett LEADER-projekt (EU) beviljat av LLUH och Jordbruksverket. Projektperioden är på två år till och med februari 2022 och har fler olika mål. Det ska verka till att öka turismen genom att utveckla Bygdegårdar och hembygdsföreningar bland annat genom digitalisering. Som en praktisk hjälp ska Bygdegårdsteam upprättas och ge nyanlända chans till praktik. Det kommer också att startas studiecirklar utifrån en behovsinventering.

Projektet vill utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar, bl.a. genom att utveckla trädgårds- och gårdsmiljöer till mötesplatser och turistmål. Projektet vill skapa kulturmiljöer som kan tillgängliggöras genom digitalisering för att öka intresset för lokal utveckling och locka fler besökare till området. För att genomföra detta ska projektet skapa s.k. Bygdevårdsteam, med arbetslösa – nyanlända och långtidsarbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd, som bildar sociala kooperativ för fortlevnad efter projekttidens slut.

Exempel på verksamhetsområden kan vara torpinventering, GPS-sättning, QR-kodning, renovering och anläggning, digitalisering, m.m.

Projektet Bygdevårdarna sträcker sig februari 2019 - februari 2022 och är finansierat av Jorbruksverket /LLUH.

Projektledare: Reine Johansson
E-post: reine.johansson@sv.se

 

 

 

Högläsning -  Kulturlyftet
Detta är ett projekt i Kungsbacka i samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektet erbjudöd högläsning, diskussioner om aktuella ämnen och mycket annat under tretimmars-pass ute på olika äldreboenden och träffpunkter för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten var mycket uppskattad och gynnar flera olika parter. Projektet har startat i Kungsbacka kommun 2018 och pågick till 2021. I samarbete med MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Efter projektets slut har vi fortsatt att erbjuda högläsning. Det sker då via anställda cirkelledare där boendena betlaar en avgift för verksamheten.

Kontakt: Sandra Dahl, sandra.dahl@sv.se

 

SPIRA – Utökad samhällsinformation

SPIRA-projektet finansieras genom den s.k. Paragraf 37, pengar som söks av Kungsbacka Kommun och där vi är en av de aktörer som hittills fått medel att driva verksamhet. Projektet ger stöd till nyanlända (de som fått uppehållstillstånd och boende i kommunen) för att korta vägen ut i samhället. Det  innebär allt från språkträning till boendeskola som informerar om praktiska ting i vardagen. Tanken är att SV hälper till att bilda en förening för kvinnor för att även i fortsättningen kunna vara till nytta för dem i vardagen.

 

Vi Unga

Vi Unga är ett projekt som drevs i Kungsbacka i samarbete med föreningen Vi Unga. Projektet startades i slutet av 2019 och hade till syftet att skapa fler möjligheter för ungas organisering och förmåga att påverka sin fritid likväl som sin omgivning. Projektet hade en rad olika konkreta mål (som till exempel att ordna nätverksträffar) som ska vara genomförda under projekttiden på två år.

 

KiX  - Kreativitet inspiration och xtra mycket kärlek

KiX mål är att skapa ett brett, lättillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar, och som ger ungdomar med intellektuella funktionsvariationer tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i Halland.

Projektet drevs 2016-2018 av Studieförbundet Vuxenskolan Halland med stöd från Allmänna arvsfonden. Sedan 2018 finns det som ett resultat av projektet självständiga KiX-föreningar i Halmstad, Falkenberg och Laholm.

Kontakt
Hemsida: www.kixhalland.com

Facebooksidor:
facebook.com/kixfalkenberg
facebook.com/kixhalmstad  

 

Medkänsla i relationen föräldrar-barn

Nytt studiematerial för nyanlända

KOMPATO – Föräldramaterial är  ett diskussionsmaterial för föräldrar och familjer som är nya i Sverige. Det är finansierat av Studieförbundet Vuxenskolan i projektet Kompato. Namnet KOMPATO kommer från  Esperanto som är ett påhittat språk som ingen har som modersmål. På så sätt hoppas vi att det ska kunna tilltala människor från alla språkgrupper! Ordet kompato betyder medkänsla och medkänsla känns särskilt viktigt i relationen mellan föräldrar och barn. Detta material är ett komplement till den ordinarie föräldrautbildningen som erbjuds inom vården för föräldrar som är nya i Sverige.

Vår förhoppning är att Kompatomaterialet kommer att leda till spännande och utvecklande möten!

Hör av dig till närmsta SV-kontor för att starta studiecirkel, alla SV-avdelningar är välkomna att ladda ner och använda materialet fritt!

Kontakt: Maria.valeberg@sv.se

Ladda ner studiehandledningen här.

 

JÄMT – Samtal om jämställdhet

Nytt studiematerial för nyanlända

JÄMT – Samtal om jämställdhet är ett diskussionsmaterial riktat till unga ensamkommande, men även andra personer som är nya i Sverige. Det är finansierat av Studieförbundet Vuxenskolan och Region Halland.

Materialet är en fördjupning i värderingar och normer som styr vårt samhälle, och utgår från FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Vår förhoppning är att JÄMT ska kunna användas i studiecirklar och skolor över hela landet och att det kommer att leda till spännande och utvecklande möten!

Hör av dig till närmsta SV-kontor för att starta studiecirkel, alla SV-avdelningar är välkomna att ladda ner och använda materialet fritt! Till materialet finns också en kompletterande kortlek, med artiklarna från FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, som beställs separat.

Kontakt: Maria.valeberg@sv.se

Ladda ner studiehandledningen här.