Integration

Vi skapar mötesplatser för människor som söker asyl eller vill komma vidare som invandrad i Sverige. På mötesplatserna ges möjlighet att att  lära sig svenska språket, den svenska kulturen och om hur det svenska samhället fungerar.

Exempel på utbildningar vi anordnar: Svenska från dag 1, Nybörjarsvenska,  Svenska SMHI, Svenska LIU, ESF-Care.

Läs mer:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/sv-projekt/care-of-folkbildning/

In english:

We create meeting places for people who seek asylum or want to move on as immigrants in Sweden. At the meeting places, there is an opportunity to learn the Swedish language, Swedish culture and how Swedish society works.

Examples of educations we organize: Swedish from day 1, Beginner swedish, Swedish SMHI, Swedish LIU, ESF-care.

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Vi möter människor som berättar om sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk. Filmerna kan användas vid språkcaféer, i samband med samhällsintroduktion eller drivas som studiecirkel. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Filmerna har finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götaland med stöd av statsbidrag.

OBS: Vill du ha filmen textad? Tryck på “knappen” UNDERTEXTER.

In english:

Lita på Sverige is a film series in several parts that has been produced to raise issues concerning Sweden, Swedishness and various functions and authorities in Swedish society. We meet people who talk about healthcare, family life, the education system, case law, norms, working life and language. The films can be used at language cafés, in connection with social introductions or run as a study circle. The films are aimed at people who are in the asylum process, but can also be used in the establishment programs. Each film is 7-10 minutes long and is subtitled in Swedish, English, Arabic, Dari and Somali. The films have been financed via the County Administrative Board of Västra Götaland with the support of government grants.

NOTE: Do you want the film subtitled? Press the "SUBTITLE" button.

.

.

Läs mer om filmserien Lita på Sverige

Här hittar du filmerna och kan läsa mer om filmserien.

In english:

Read more about the film series Trust in Sweden
Here you will find the films and can read more about the film series.

Här hittar du filmerna