Afasi, parkinson och fibromyalgi

Kommunikation, dans , självkännedom och förebyggande egenvård. Olika grupper med olika behov, men här samlade på en plats. Vi samarbetar med Afasiförbundet, Parkinsonförbundet och Fibromyalgiförbundet.

Afasiförbundets föreningshandbok

Afasiförbundet är en medlemsförening i Studieförbundet Vuxenskolan. Den här föreningshandboken har de tagit fram för sina medlemmars behov. Vi har kopplat en studieplan till detta, vilket möjliggör studiecirklar med Afasiförbundet föreningshandbok som grund. 


Boken finns bara digitalt, men texterna går att skriva ut om så önskas. Anledningen till det digitala formatet är att en del personer med afasi önskar nyttja det talstöd som det digitala formatet medger. 

Metodhandledning Språklig stimulans i studiecirklar för personer med afasi

Metodhandledningen är avsedd att användas av ledare i studiecirklar för  personer med afasi i ämnet Språklig stimulans. Metodhandledningen redogör  för praktiska frågor, metoder och arbetssätt i ämnet. Den ger också exempel på  lämpliga övningar och var man kan hitta  studiematerial. 

När orden tryter

Kommunikation är ett samspel. De kommunicerande parterna bidrar tillsammans för att uppnå en god kommunikation. Afasi medför svårigheter att delta i kommunikation. Man kan ha svårt att prata och hitta orden, att förstå vad andra säger, att läsa och/eller skriva. Detta väcker ofta frustration både hos personen med afasi och hos kommunikationspartnern.

Eftersom den kommunikativa förmågan är nedsatt hos personen med afasi är det kommunikationspartnern som behöver ta en större del av ansvaret för att få till ett välfungerande samspel.

Talstöd

Studieförbundet Vuxenskolan har sedan många år tillbaka  studiecirkelverksamhet för personer med afasi i nära samarbete med Afasiföreningen. Materialet är avsett att användas i studiecirklar för personer med afasi, men kan även användas i andra sammanhang. Syftet med materialet är att det ska stödja och stimulera till samtal. 

Fibromyalgi studieplan

Studieplan för studiecirklar om fibromyalgi. Studiecirkelns innehåll i rubriker:

  • Vad är fibromyalgi?
  • Diagnos
  • Vård och behandling
  • Hjälpmedel hemma och på arbetet
  • Arbete och rehabilitering
  • Familjeliv, partner, barn, föräldrar, samliv, graviditet
  • Sverige Fibromyalgiförbund
  • Utvärdering och boktips


Kontakta din lokala SV-avdelning för att få tillgång till materialet.