Tillbaka

När orden tryter

Kommunikation är ett samspel. De kommunicerande parterna bidrar tillsammans för att uppnå en god kommunikation. Afasi medför svårigheter att delta i kommunikation. Man kan ha svårt att prata och hitta orden, att förstå vad andra säger, att läsa och/eller skriva. Detta väcker ofta frustration både hos personen med afasi och hos kommunikationspartnern. Eftersom den kommunikativa förmågan är nedsatt hos personen med afasi är det kommunikationspartnern som behöver ta en större del av ansvaret för att få till ett välfungerande samspel.  

För att lösa problem som uppstår kan det underlätta om man har tillgång till olika uttrycksmedel, exempelvis en kommunikationsbok, papper och penna, gester och kroppskommunikation. Tanken är att personen med afasi kan använda dess alternativ när det är svårt att få fram orden och att kommunikationspartnern kan använda dem för att förtydliga och reda ut missförstånd.   

Innehåll 

 Afasi och kommunikation 

 AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation 

 Kommunikationsbok 

 Självständiga och partnerberoende kommunikatörer 

 Att tänka på när man gör en kommunikationsbok 

 Hur kan man använda en kommunikationsbok?  

Till boken hör även en film. Det finns också en handledning för logopeder och andra som i sin yrkesutövning arbetar med personer med afasi och deras närstående.
De mallar för kommunikationsböcker som nämns i handboken finns att ladda ner från www.komm-a.se eller www.dart
-gbg.org

Studiecirklar anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan.   

Bok med tillhörande DVD-film beställes hos Afasiförbundet i Sverige 
tel 08–545 663 64, e-post info@afasi.se,  www.afasi.se    

Externa gäster hittar lokala SV-avdelningar här

Projekt KOMM-A: Afasiföreningen i Göteborg, DART – Kommunikationscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Neurologopedisk verksamhet i Göteborg och Borås i samarbete med Afasiförbundet i Sverige och Studieförbundet Vuxenskolan. KOMM-A har finansierats av Arvsfonden.