Tillbaka

Vision och handling

Målet med förstudien är att identifiera faktorer för kreativitet, engagemang och förverkligande av visioner för hållbar utveckling i ett lokalt perspektiv. En utvecklad arbetsmodell med förhållningssätt och strukturer för arbete med lokal hållbar utveckling kommer föreslås genom förstudien. Förstudiens utgångspunkt är några angelägna utmaningar; hur kan invånare, byalag, föreningar och företag som ger värdefulla idéer, visioner och projekt bemötas på ett mer konstruktivt och medskapande sätt? Ofta saknarkommuner både struktur och kultur för att samverka både internt (förvaltningsövergripande) och externt kring utifrån kommande idéer. På så vis kan man lätt missa utvecklingsmöjligheter som kunnat leda till ökad
delaktighet, folkhälsa, nya arbetstillfällen, lokalt hållbar utveckling mm. En annan utmaning är att vidmakthålla ett brett lokalt engagemang som är uthålligt och expanderar över tid och inte, som alltför ofta sker, efter hand minskar till ett fåtal personer. Både inom lokalsamhällen samt mellan dessa och kommunal organisation uppstår ofta ett “vi och dom” som leder till låsningar och minskande kreativitet och aktivitet. Det finns därmed både lokal och globala tungt vägande skäl att identifiera förhållningssätt och strukturer för att uthålligt utveckla visioner,samverka och skapa handlingskraft. De 17 globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 är t.ex. i hög grad kopplade till den lokala arenan och lokal samverkan. Eftersom det inte finns några färdiga svar och lösningar är lärande och forskning kring detta nödvändigt och förstudien kommer därför att ses som deltagarbaserad aktionsforskning genom lärandenätverken för hållbar utveckling RCE Västra Götaland* samt aktions- och samverkansforskning SPARC/SIRA**.

Grundläggande frågor.
Vad behövs för att: det ska ske ett långsiktigt,uthålligt och kreativt utvecklingsarbete (både av visioner och genomförande av dessa) med bred lokal delaktighet i exempelvis en by? En kommunal organisation ska kunna bidra till att kreativa idéer utvecklas vidare och förverkligas? idéer och initiativ som uppstår i en kommundel ska kunna påverka och utveckla
planeringen eller verksamheten för kommunen som helhet?
1995-1998 skedde ett omfattande agenda 21- arbete i Svenljunga kommun som berörde dessa frågeställningar. Arbetet uppmärksammades lokalt, nationellt och utomlands, och sågs som ett föregångsexempel. Utmärkande för arbetet i Svenljunga var att det startade med ett brett och öppet visionsarbete i kommunens elva byar. Detta skapade helhetssyn där miljö, sociala frågor och ekonomi innefattades. Dessa skulle bli grund för fördjupade översiktsplaner i byarna. Byalag bildades, aktiviteterna ökade och idéer förverkligades samtidigt som hinder i arbetet också uppdagades.

Resultatet visade på stor potential för både landsbygdsutveckling och hållbar utveckling. Det är nu dags att utvärdera och tillvarata dessa erfarenheter inför nästa kliv mot ökad hållbarhet. Det finns en oväntat stor dokumentation med bl a byvisioner och enkäter från arbetet där 1200 personer deltog. Dessutom har invånare, politiker och andra som deltog erfarenheter från arbetet. Inför denna ansökan har flera intervjuer gjorts och materialet kontrollerats, vilket bekräftar värdet av att jobba vidare med frågeställningarna och utvärdering av Agenda 21- processen.

Förstudien inleds med fördjupad analys av materialet. Samtidigt kontaktas tidigare medverkande i agenda 21-arbetet som personer i byalag, politiker, tjänstemän och mentorer för samtal kring vad de minns från arbetet och hur det påverkat deras engagemang och utvecklingen lokalt. Ett kompetensnätverk skapas för kvalitetssäkring, kunskapsbredd och god förankring, samt för att undvika fallgropar. Alla som involveras i förstudien och som är intresserade, inbjuds till en gemensam workshop för att ytterligare konkretisera arbetsmodellen. Om förstudien utfaller väl ansöks
därefter om en genomförandedel där modellen testas och utvärderas.

Läs mer på bloggen: https://visionochhandling.wordpress.com