Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer är ett 3-årigt Arvfondsprojekt med start 1 januari 2018. Projektet vill skapa nya möjligheter för ett livslångt lärande och ett inspirerande liv för seniorer.

Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland har sökt och fått bidrag från Allmänna Arvsfonden för att utveckla metoder och modeller för seniora samtalsgrupper. Metodutveckling och arbetet med samtalsgrupper sker i samverkan med Region Västmanland, kommuner och ideella organisationer. Metoder och modeller i projektet kommer att överföras till SV och Region Jönköping under år 2019.

Vårt uppdrag inom Arvsfondsprojektet är att erbjuda Seniorer kostnadsfria samtalsgrupper ”Samtalsgrupp Senior” där vi utgår från samtalskorten Livsmod, Livsglädje, Livsmening – När livet utmanar. Vi undersöker de möjligheter som finns i livet utifrån de förutsättningar vi har och fikar tillsammans. ”Samtalsgrupp Senior” erbjuds i hela Västmanland. Om du är intresserad av att delta i en grupp, eller om du vill erbjuda Samtalsgrupp Senior i din verksamhet, kontakta Studieförbundet Vuxenskolan på 021-128085, eller mejla verksamhetsutvecklare kerstin.liljegren@sv.se

Under 2020 fortsätter projektet med att vi erbjuder Samtalsgrupp Senior på finska. Det innebär att vi utbildar nya samtalsgruppsledare som talar finska, alla ledare är själva seniorer med en bakgrund från vård/hälsa/omsorg. Den första samtalsgruppsledarutbildningen för Västmanland är den 5 mars i Västerås. Den 2 september har vi en spridnings- och inspirationskonferens med flera intressanta föredrag på finska och svenska. Dagen efter, den 3 september, erbjuder vi en nationell samtalsgruppsledarutbildning för Samtalsgrupp Senior på finska.
Under hösten 2020 finns det möjlighet att översätta materialet kring Samtalsgrupp Senior till ett språk till. Vi kan även erbjuda en samtalsgruppsledarutbildning på det språket.
Om du har frågor kring Samtalsgrupp Senior på svenska, finska eller annat språk, mejla gärna projektledare lena.bergquist@sv.se eller ring 021-128085.

Bakgrunden till Seniorprojektet är erfarenheter från ett annat av Studieförbundet Vuxenskolans arvfondsprojekt ”Tillsammans för psykisk hälsa”. Projektet visar att seniorer som befinner sig i livets gränssituationer inte får tillräckligt stöd för nyorientering och därmed riskerar att bli nedstämda och få diagnosen depression.

Varför Samtalsgrupp Senior?
Seniorer i Sverige utsätts för åldersdiskriminering. Enligt studier om länders värderingssystem är vi i Sverige bland de mest diskriminerande i världen. Det förhållningssättet kan även få effekt inom vård och omsorg där äldre kan få vänta längre än andra på att få vård. När man är äldre utsätts man också generellt sätt oftare för livets gränssituationer – det kan handla om pensionering, förluster av nära anhöriga och vänner samt förluster av egna förmågor.  Det är svårt att vara förberedd på hur man ska förhålla sig till sin nya livssituation.

Cirka 20% av de som är 65+ uppger att de har sämre psykisk hälsa än tidigare. Missbruket ökar bland äldre, speciellt bland kvinnor. En senior per dag tar sitt liv.  Skälen till den psykiska ohälsan kan vara ensamhet, en känsla av nedstämdhet och hopplöshet inför sin situation, något som i värsta fall leder till depression. Innan Senioren mår så dåligt att hon eller han får diagnosen depression, kan samtal som ger stöd i seniorens nyorientering samt nya sociala kontakter, stärka hela hälsan.

I projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer” vill vi samverka med många goda krafter -  Folkbildning, Region/landsting, Kommun och Ideella organisationer. Tillsammans kan vi skapa möjligheter till livslångt lärande och inspirera Seniorer med självupplevd existentiell och psykisk ohälsa att göra nya val i livet. Indirekt når vi även familj och vänner med ett hopp om ökad motivation och livsglädje för den anhöriga.

Projektet kommer att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser (t.ex. vårdcentraler), där de som leder samtalsgrupperna själva är seniorer med erfarenhet från vårdsektorn. Vi använder beprövad samtalsgruppsmetod som anpassas till målgruppen. I konceptet ingår också information om stödverksamheter för Seniorer samt inbjudan till nya sociala nätverk, kurser och kulturevenemang.

Nya Seniora samtalsgruppsledare med vårdbakgrund kommer att utbildas under hösten 2018, samtidigt sprids projektet till flera kommuner i länet. Arbetet med samtalsgrupperna stöds med hjälp av de resurser som finns inom samverkansorganisationerna.

Efter ett år kommer metoder och modeller att spridas till Region Jönköping och Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län.

Projektet startade den första januari 2018 och pågår i två år, det drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland. Verksamheten fortsätter efter projektets slut som befintlig verksamhet om länets Seniorer vill det.