Studiebesök - samtal med Seniorer - Samariterhemmet Uppsala

Den 11 juni besökte Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer, Samariterhemmet i Uppsala och deras Äldrecenter. Vi – Lena Bergquist, Britt Mari Ligne Carlsson, Leena Eklund och Sven-Erik Henriksson – passade också på att informera om vårt arvsfondsprojekt Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer.

Vi fick ta del av många intressanta erfarenheter från Äldrecentret, bland annat kvalitéts- och verksamhetsutvecklare Lena Olais och föreståndare Maria Hovstadius erfarenheter av ensamhetens olika uttryck:

1) Att det är viktigt att tillsammans med andra få delta i existentiella samtal om livet, det ökar tilliten i gruppen och närheten i relationerna.
2) Det är också viktigt att både få vara en resurs - att få ge något i gruppen – och att få ta emot stöd när man behöver det. Det kan minska den ensamhet som är ett resultat av brist på nära och djupa relationer.

En annan erfarenhet vi tar med oss är att ensamheten har (minst) två ansikten:

Social ensamhet: upplevelsen av att man inte är en del av samhället - att man inte längre möter människor i samhället och inte är behövd - att man inte får möjlighet att bidra med ”samhällsnytta” efter sin förmåga.

Existentiell ensamhet: att man inte får möjlighet att samtala om viktiga livsfrågor, speciellt när livet förändras - att tankar och upplevelser som berör mig på djupet och väcker känslor hos mig, ignoreras eller är ointressanta för andra människor.

På Samariterhemmets Äldrecenter träffade vi Lena Olai, kvalitets- och verksamhetsutvecklare och Maria Hovstadius, föreståndare för Äldrecentret. Miljön är fantastisk med stora, nyrenoverade och ljusa rum med glada accentfärger på stolar och fåtöljer. Verksamheten omfattar också matsal och café.  Adressen är Dragarbrunnsgatan 69, mitt i sta´n, nära Fyrisån.

Samariterhemmet har flera olika verksamheter för äldre, bland annat Äldrecenter och aktiviteter för äldre med demens. Verksamheterna sker i samverkan med Uppsala stad, man har skrivit gemensamma avtal i form av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

Vi önskade främst veta mer om Äldrecenter och gruppverksamheten som är relativt nystartad, där man bland annat erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal om existentiella frågor.

Två eftermiddagar i veckan träffas en sluten grupp på cirka 15 Seniorer, de börjar med lunch och har sedan olika aktiviteter under dagen inklusive fika. I och med att Äldrecentrets mål är att stärka Seniorens hela hälsa: fysiska, psykiska, existentiella och sociala, erbjuds många olika aktiviteter. Att äta bra tillsammans med andra är viktigt för hälsan, precis som rörelse i form av t. ex. ”sittgympa”. Det finns kreativa aktiviteter i form av sång, måleri och högläsning ur bok, samt samtal om existentiella frågor. Den sociala, psykiska och existentiella hälsan stärks av att få tillgång till ett stödjande och gott sammanhang där man både får ge och ta emot. Lena och Maria berättar att det utvecklas nära vänskap som även fortsätter utanför Äldrecentret – vilket är ett annat mål med verksamheten.

De ser en stor skillnad på utvecklingen för Seniorerna när de jämför öppna grupper med de slutna grupperna som finns inom Äldrecenter. I de slutna grupperna – där samma Seniorer träffar varandra under längre tid -  utvecklas djupare relationer, djupare samtal och en tydligare gemenskap, menar Lena och Maria. Det upplevs också som positivt att Maria ringer upp seniorerna som inte kommer till Äldrecentret. Får hon inte tag på deltagaren, ringer hon till slut upp anhöriga, om det är möjligt. Deltagarna uppfattar det som en stor trygghet och det gör även de anhöriga.

Kanske är det just en sådan stabil gemenskap – där man både får ta emot och vara en resurs och där man är efterfrågad - som kan minska upplevelsen av ensamhet och stärka den psykiska hälsan.  För även det är ett mål med Äldrecentrets verksamhet. 

Lena och Maria menar att de under tiden som Äldrecentret tagit form, mött flera olika sorters ensamhet. Det är inte så enkelt att man kan avhjälpa ensamhet genom att vara flera personer i samma rum. Eller, att om man lever i ett parförhållande så upplever man sig inte som ensam.

De ser att den ordinarie hemtjänstpersonalen minskar bristen av det mer ytliga kontaktnät man mår bra av i vardagslivet. Vi vet att det är viktigt för den sociala, psykiska och existentiella hälsan att man blir igenkänd, hälsad på och bekräftad av andra människor – helt enkelt att man fortfarande är en del av samhället.

Den sortens möten som Äldrecenter erbjuder kan minska den ensamhet som skapas av brist på närhet, samtal om livet och tillit i djupare relationer.

Den enda utvärdering man gör i verksamheten - när det gäller deltagarnas mående - är just frågan om ensamhet. Deltagaren svarar på frågan om upplevelse av ensamhet när de börjar och när de slutar. Än så länge har inte så många slutat, så det finns inte någon samlad utvärdering än.

Man erbjuder också fler aktiviteter som är öppna för allmänheten, bland annat temadagar varannan onsdag. Dit kan deltagare i de slutna grupperna gå och träffa deltagare i andra grupper. Hit går också   personer som bara är intresserade av temadagarna. Det är också en bra verksamhet för de deltagare som slutar i grupperna. Onsdagsträffarna är en mötesplats där tidigare gruppdeltagare både kan fortsätta att hålla kontakten med de människor de lärt känna och har tillit till och där de knyter kontakter.

Äldrecentrets utveckling handlar just nu mycket om att fylla på med fler grupper, kanske blir det två ”frukostgrupper” under höstterminen.

Om Samariterhemmet – Äldrecenter
riktar sig till personer som bor i Uppsala kommun, är 65 år eller äldre, känner sig ensam och söker social gemenskap. Verksamheten vänder sig till alla oavsett politisk eller religiös tillhörighet.

Målet med verksamheten är att förbättra den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan genom olika hälsofrämjande aktiviteter till exempel sång, skapande verksamhet, rörelse och samtal. Målet är även att verksamheten ska bidra till att personerna hittar nya kontakter och själva skapar sig ett socialt sammanhang utanför verksamheten.

Det finns både förmiddags- och eftermiddagsgrupper med cirka 15 personer i varje grupp som träffas två tillfällen per vecka. Utöver dessa tillfällen finnas möjlighet att delta på olika temadagar.

Lena Bergquist, projektledare

På bilderna: Fr v Sven-Erik Henriksson, Lena Olai, Britt Mari Ligne Carlsson och Leena Eklund. Maria Hovstadius (separat bild).

Fr v Sven-Erik Henriksson, Lena Olai, Britt Mari Ligne Carlsson och Leena Eklund.

Maria Hovstadius