Tillsammans – för psykisk hälsa

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanlands arvsfondsprojekt "Tillsammans – för psykisk hälsa" har under tre år arbetat för stärkt psykisk hälsa i Västmanlands län. Projektet syftar till att öka samhällets kunskap om och acceptans av psykisk ohälsa samt skapa större beredskap för att hantera och förebygga psykisk ohälsa genom konkreta modeller för samverkan

Tillsammans med engagerade samverkansparter från offentlig såväl som privat sektor, organisationer, föreningsliv och enskilda initiativtagare, har det skapats inspirerande möten och samverkansformer som har genererat många värdefulla aktiviteter inom området psykisk hälsa.

På den här hemsidan hittar du information om projektet, dess arbetsformer och resultat. Du får också en inblick i alla fantastiska samverkansmöjligheter som skapats under projektets gång. Välkommen att använda det som projektet skapat för fortsatt utveckling av den psykiska hälsan.

För vissa aktiviteter har vi skapat en fördjupat information, "samverkansmodeller", dels för att beskriva innehållet, men framförallt vill vi visa hur vi tack vare samverkan kunnat nå ut och genomföra aktiviteter till stöd för psykisk hälsa.