Lättläst version saknas

Bakgrund

Projektet har initierats av och är tydligt förankrat hos NSPH Västmanland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland) - ett nätverk av brukar/patient- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

Nätverket har god kontakt med regionen och kommunerna i Västmanland genom att närvara vid ledningsgruppsmöten, ge synpunkter på överenskommelser och handlingsplaner och genom nära samverkan med folkhälsostrategerna på dåvarande Västmanlands kommuner och landsting. Nätverket har stort fokus på att arbeta med attityd- och bemötandefrågor inom psykisk hälsa. Efter inspiration från psykiatridagar som anordnades av Team Tillsammans i Köping startade NSPH-V en samverkan med representanter för olika verksamheter som arbetar kring att bygga och stödja psykisk hälsa inom kommun, Region, Svenska kyrkan och Stadsmissionen för att anordna en uppmärksamhetsvecka med föreläsningar kring att sprida kunskap om psykisk (o)hälsa.

Under denna samverkan växte det fram en tydlig bild kring vilka insatser som skulle behövas i Västmanland för att kunna bygga en bättre psykisk hälsa framåt, speciellt för de unga i samhället. Utifrån detta växte idén fram kring att skapa ett bredare projekt som skulle kunna bidra till detta. Med hjälp av projektmedel från Studieförbundet Vuxenskolan centralt byggdes en ansökan för ett 3-årigt projekt till Arvsfonden som beviljades i juni 2016.