Kraften i samverkan

Västmanlandsmodellen

TILLSAMMANS kan vi bidra till ett samhälle som inger hopp, ger stöd och kunskap om den psykiska hälsan. I samverkan kan vi nå ut till fler människor, arbeta bredare och effektivare. Vi kan ta hjälp av varandra och dra nytta av varandras kompetenser och kunskapsområden. 
Tillsammans
 kan vi komplettera varandra och skapa ett heltäckande arbete för psykisk hälsa.

VÄSTMANLANDSMODELLEN
Projektet har tillsammans med samverkansparternas starka driv och vilja skapat nya inspirerande möten och samarbeten mellan verksamheter inom offentlig/privat/ideell sektor och enskilda initiativtagare i Västmanland. I samverkan har det skapats en mängd aktiviteter ex, föreläsningar, evenemang, kurser och informationsträffar inom området psykisk hälsa. Projektet har visat på hur den ideella sektorn kan komplettera och stödja befintlig verksamhet inom området psykisk hälsa. Som en ideell organisation/folkbildningsaktör har Studieförbundet Vuxenskolan, genom sin samordnande funktion, öppnat upp och sått frön till en ny plattform för samverkan. Det arbetet och den symbol ovan, som vi arbetat fram, ligger till grund för Västmanlandsmodellen, en modell som vi hoppas kan inspirera och spridas vidare.

För vissa aktiviteter har vi skapat en fördjupat information, "samverkansmodeller", dels för att beskriva innehållet, men framförallt vill vi visa hur vi tack vare samverkan kunnat nå ut och genomföra aktiviteter till stöd för psykisk hälsa. 

 

Några ord från samverkansparter:

  • ”Det har varit ovärderligt att ha en samordnande kraft som haft koll på hela länets aktiviteter, och haft möjlighet att hjälpa till med planeringen efter behov i de olika kommunerna för att få till bra aktiviteter. ”
  • Det har varit en framgångsfaktor att kommun, region och föreningar i hela länet har varit involverade och att vår verksamhet har fått möjlighet att synas.”
  • "Projektet har lyft fram människan istället för "diagnosen", en människosyn som är vanlig inom de offentliga verksamheterna. Projektet har vidgat möjligheten för nya synsätt och för samverkan."
  • "Projektet har erbjudit många arenor där människor har kunnat mötas och föra samtalet om både psykisk ohälsa och hälsa. Dessa arenor har också varit ett stöd i att förändra människors synsätt både på sig själva och andra. Jag upplever också att rädslan och stigmatiseringen kring psykisk ohälsa har minskat och kunskapen ökat."
  • "Vi drar nytta av att vara tillsammans. Vi har lärt känna varandras organisationer. Föreningar har gått ihop och haft nytta av varandra genom det. Vi kan känna att vi jobbar med varandra och tillsammans är vi starka!"
  • "I början var många skeptiska till att samverka med organisationer utanför den offentliga verksamheten. Men nu – när man sett effekterna – så har man upptäckt vilket mervärde som ges patienterna om den offentliga verksamheten samverkar med till exempel folkbildning och brukarorganisationer. Kan man fortsätta samverka på det sättet så kommer det att få positiva effekter för personer som har kontakt med vård, omsorg och stödverksamheter."