Att vara anhörig

Anhöriga till personer med sjukdom eller funktionsnedsättning drar ett allt större lass. Vi kan ge dem möjlighet att bättre förstå sin situation, få en andningspaus och möjligheten att stödja varandra. Vi samarbeta med Anhörigas Riksförbund, men också med anhöriga som är medlemmar eller länkade till våra övriga samarbetsorganisationer inom Funktionsrättsområdet. I många kommuner väljer anhörigstödet att samarbeta med oss i studieförbunden.

Lyfta tillsammans för återhämtning

Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg och anhörigstödet i Gästriklands kommuner; Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken samt Studieförbundet Vuxenskolan. Materialet är tänkt att användas i grupper för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.   

Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts av Anhörigstöd Gävle kommun, projektledare Marie Bengtsson och anhörigvårdare från Gävle i samarbete med Studieförbunet Vuxenskolan.  
 

Studiematerialet har tagits fram för att stödja anhöriga att orka med sitt vårduppdrag. Det bygger på de gemensamma erfarenheter som samarbetsparterna har, av att möta anhöriga eller att själva vara anhöriga.

Lyfta tillsammans Samtalsguide och kortlek

Vid framtagandet av studiematerialet "Lyfta tillsammans för hållbar anhörig" framkom mängder av tänkvärda meningar och citat. Några av dessa skrevs då ner, helt tagna ur sitt sammanhang, där både humor och allvar har förekommit. Citaten har sedan samlats i denna kortlek. 

Samtalsguiden kan användas i grupper av anhöriga som vårdar eller har omsorg om en närstående med sjukdom eller funktionshinder samt användas i  personalutbildning. 


Kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete samt för att få tillgång till materialet. 

När jag inte längre är med

Målgruppen för studiecirkeln är föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Om man har ett stort omsorgsansvar och funderar över hur det ska bli när man själv inte längre är med kan man tycka att den här studiecirkeln är värdefull att delta i. Gruppen kan delas in utifrån de olika funktionsnedsättningar sönerna och döttrarna har, men det kan också vara en fördel att blanda olika diagnoser, sjukdomar eller svårigheter. Det är föräldraskapet som står i fokus och är det gemensamma för deltagarna. 

Studieplan – Att vara God man eller förvaltare

Den här studieplanen är utarbetad för att användas tillsammans med en grundbok, exempelvis God man eller Förvaltare av Kerstin Fälldin eller Gode mannens ABC av Jan Wallgren.

Böckerna ger en överblick över vad som kan ingå i de olika typerna av ställföreträdarskap. De kan användas som introduktion för nya gode män och förvaltare men också som uppslagsbok när det gäller vad en ställföreträdare bör och ska göra respektive inte får göra. En studiecirkel med någon av dessa två böcker som grund kan omfatta 4-7 träffar inklusive tid för ett avslutande prov.

Det är lämpligt att bjuda in en representant för kommunens Överförmyndarnämnd eller -förvaltning till någon av cirkelträffarna. En biståndsbedömare eller en jurist som är specialiserad på familjerätt kan också tillföra mycket liksom en erfaren god man eller förvaltare. Studieplanen är skriven av Boel Holgersson. 

Kontakta din lokala SV-avdelning för att få tillgång till materialet. 
 

Lyssna, läs – berätta! är en studiecirkel för dig som är anhörig

Anhörigskapet innebär att du har en närstående som, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, behöver hjälp för att klara sin vardag. På vilket sätt är du anhörig och hur påverkar anhörigskapet din vardag? Du får nu träffa andra i en liknande situation som din, att dela viktiga erfarenheter och frågor med – under trygg ledning, i en kravlös och öppen anda med tystnadslöfte.