Begreppet Ålderism handlar om fördomar, stereotypa föreställningar och särbehandling utifrån ålder. Det kan vara Idéer om vad som är normalt i en viss ålder eller fas av livet och förekommer ofta t ex i media, i politiska diskussioner och i vardagligt samspel. Sådana ofta omedvetna tillämpningar av åldersnormer samt deras konsekvenser står i fokus i Annikas forskning.

Annika Taghizadeh Larsson från Linköpings Universitet berättar i denna föreläsning om fenomenet samt kommer med förslag på hur vi tillsammans kan arbeta mot negativa attityder och diskriminering utifrån ålder.