Lättläst version saknas
Tillbaka

Halvårsrapport

OKTOBER 2018 - MARS 2019

I projektet Matchning mot jobb – Ideell sektor förmedlar jobb inom de gröna näringarna, med finansiering av Tillväxtverket och SV Örebro län, kartlägger vi behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna i Örebro län och matchar det med kompetens och intresse hos länets nyanlända. En matchning kan leda till praktik och/eller jobb.

I projektet arbetar en projektledare, en med delad tjänst som delprojektledare och praktikhandledare, två praktikhandledare samt tre personer med del av tjänst i projektet som projektkoordinator, kommunikatör och cirkelledare. Projektets målsättning är att matcha minst 100 arbetssökande till utbildning/praktik/anställning. Projektet startade i oktober 2018 och pågår i två år, fram till hösten 2020.   

ATT RUSTA INDIVIDEN FÖR FRAMTIDEN

Vi arbetar med att rusta individerna och skapar därmed en långsiktig lösning som minskar individens beroende av andra aktörer för att få jobb. Vårt flexibla arbetssätt bidrar också till stora framgångar, bland annat att vi snabbt kan ställa om och bredda rekryteringsbasen av arbetsgivare eller anpassa utbildningsinsatserna för att den enskilda individen ska bli anställningsbar.

Vår drivkraft handlar om att rusta individer inför arbetsmarknaden, och att genom stöd till arbetsgivare och arbetstagare bidra till att människor inkluderas i samhället genom egenförsörjning. Inget vinstintresse styr insatserna, utan de är direkt kopplade till individernas behov.

Projektet har under sitt första halvår kontaktat 100 företagare inom gröna näringen, handel och förädling för att inventera behovet av arbetskraft. Ett mailutskick till 3 500 LRF-medlemmar har även skickats ut med information om projektet. 150 arbetssökande har intervjuats, vilket i sin tur har lett till sju anställningar och elva praktikplatser.

Sedan projektstart har 41 arbetssökande utbildats för att möjliggöra snabbare inträde på arbetsmarknaden. Projektet har framför allt utbildat i svenska, samhälls- och arbetsmarknadskunskap samt körkortsteori.

Bussförbindelser på landsbygden saknas till viss del eller helt, vilket medför att personer utan tillgång till körkort och bil har små chanser att få anställning. Vad gäller bristande språkkunskaper kan projektet inledningsvis använda tolk, men för att skapa långsiktiga anställningar behöver vi rusta individerna i svenska språket.

INDIVIDEN I FOKUS

I projektet har vi har identifierat vikten av att använda djupintervjuer inför utbildning/praktik/anställning, vilket har gett oss goda kunskaper om arbetssökandes individuella behov och vikten av skräddarsydda lösningar. En framgångsfaktor är att vi i djupintervjuer med arbetssökande använder ett aktivt lyssnande och ställer frågor som utmanar individerna att fundera över hur de kan nyttja sina tidigare erfarenheter och vad som är deras drivkrafter.

Vi har valt att använda nivågraderingstester för att erbjuda individerna kunskaper i svenska språket baserat på deras tidigare erfarenheter. Arbetssökande kommer beroende på tidigare erfarenheter och behov vägledas till olika insatser, exempelvis svenska nivå A-D, samhällskunskap, körkortsteori eller intervju med praktikhandledare för matchning mot arbetsgivare. I djupintervjuer med arbetssökande har vi fått en större förståelse för att vissa saknar grundläggande arbetsmarknadskunskap. Vi har bland annat mött personer som inte har kunskap om Platsbanken och andra sökmotorer fast de bott i Sverige flera år. Många saknar också CV och personligt brev. Genom utbildningsinsatser i arbetsmarknadskunskap har vi fördjupat kunskaperna och gett individen större möjligheter att ta tillvara sina rättigheter och förstå sina skyldigheter .

REKRYTERING AV ARBETSSÖKANDE

Rekrytering av arbetssökande har genomförts på olika platser i länet i samarbete med andra aktörer. Projektet har inlett ett samarbete med SFI i kommunerna Hallsberg, Laxå och Örebro, där vi fångar vi upp målgruppen genom information om projektet. Vi har också inlett ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten i Karlskoga kommun för att rekrytera personer som står långt från arbetsmarknaden.

Våra goda kontakter med arbetsgivare och arbetssökande gör oss mindre sårbara inför omställningar i omvärlden. Vi rekryterar arbetssökande exempelvis via SFI och kommunernas Arbetsmarknadsenheter.

Vi har genom samarbetet med Arbetsförmedlingen tillåtelse att skriva praktiköverenskommelser, vilket bidrar till att vi är snabbfotade och flexibla. Många av våra framgångsfaktorer ansluter till idén om ”enklare vägar till jobb”, där just enkelhet, flexibilitet och anpassning utgör en bas i vår matchningsmodell.

FOLKBILDNINGEN – EN VIKTIG AKTÖR

Som folkbildningsaktör, utan myndighetsutövning, känner sig individerna trygga i intervjun och vågar tala öppet om exempelvis negativa upplevelser eller utmaningar. Individernas förtroende för oss som aktör bidrar till att vi lättare kan förstå vilka insatser som behövs och anpassa vårt utbud efter individen. Andra framgångsfaktorer är att vi förbereder arbetssökande inför arbetsintervju, och finns med som stöd vid det första mötet med arbetsgivaren. Vi följer också med ut på arbetsplatsen, coachar och ger stöd.

MATCHNINGS- OCH MENTORSKAPSMODELL

Projektets matchningsmodell bygger på muntlig information, nära samarbeten och personliga relationer, vilket har visat sig ge goda resultat. Vi har även påbörjat utvecklingen av en mentorskapsmodell i syfte att ge arbetsgivare stöd i sin roll och tre mentorer har rekryterats. Vi knyter till oss fler samarbetspartners för att skapa en regional och lokal plattform där alla olika parter, ideell och offentlig sektor samt näringsliv, utvecklar och hittar sina olika roller.