Integration

Integration uppstår när människor möts för att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Vi vill att alla ska ha samma möjlighet att lära tillsammans och vara en del av ett samhälle där olikheter berikar. Här får du ta del av några av våra koncept inom integration i Örebro län.

Språkcafé

Här kan du träffa nya vänner, umgås och fika samtidigt som du övar på din svenska tillsammans med andra. Vi erbjuder en avslappnad och inkluderande miljö där du kan öva på att prata svenska i en informell och trevlig atmosfär. Vi pratar om Sverige, har olika teman och kan även hjälpa till med läxor. Kom och var med för en rolig och givande språkupplevelse.


Vi bjuder på fika!

Hej demokrati!

En studiecirkel om hur det är att leva i en demokrati. Genom samtal och övningar som bygger på vardagsnära frågor får du möjlighet att reflektera och dela erfarenheter, tankar och känslor om demokrati med de andra i gruppen. Under sex träffar berör vi olika teman för att undersöka hur din vardag, dina relationer och ditt arbetsliv påverkas av att du lever i en demokrati. 


Nyfikenhet och engagemang

Vi vill väcka nyfikenhet och bidra med en bredare förståelse för hur demokrati påverkar dig i vardagen, och vad du kan göra för att påverka i olika frågor. 

Demokratiprat över mat

Demokratiprat över mat innehåller 35 samtalskort inom sju kategorier som öppnar upp för samtal om demokrati. Varje kategori lyfter fram ett nytt sätt att prata om saker som kan vara svåra att dyka ner i utan lite stöttning.


Genom att samlas över en bit mat eller fika får samtalet en mer avslappnad form jämfört med att sitta i ett "vanligt möte". Vi hoppas att det ska leda till en god atmosfär med givande samtal.


Samtalskort: Sju kategorier, 35 kort

Förkunskaper: Grundläggande kunskap om demokrati


En del av Hej demokrati!

Demokratiprat över mat ingår som en valfri avslutande träff i studiecirkeln Hej demokrati, men kan genomföras som en fristående aktivitet.

Demokrati och vi

Under 2022–2023 genomförde vi, tillsammans med SV Väst, projektet Demokrati och vi. Ett projekt som syftade till ökad kunskap om hur folkbildningsorganisationer kan arbeta för att fler personer ska vilja lära sig om demokrati.


Analys och vägledningsmaterial

Projektet resulterade i ett analys och vägledningsmaterial som bygger på över 100 intervjuer med utrikes födda personer från icke-demokratiska länder. Materialet har spridits inom hela SV-organisationen och syftar till att vara ett stöd i verksamhetsplaneringen. I materialet presenterar vi olika utmaningar och konkreta förslag på aktiviteter. Materialet är unikt då det bygger på intervjuer med målgruppen och innehåller deras tankar och önskemål.


En lärdom

Det är tydligt att vi behöver erbjuda andra aktiviteter än språkundervisning för att bidra till ökad integration och delaktighet i demokratin. Vi behöver skapa mötesplatser och aktiviteter där människor möts på riktig för att lära känna varandras kulturer, dela erfarenheter och tankar – och lära av varandra.

Verksamhetsmål 2024

Ta del av våra mål inom integrationsområdet för verksamhetsåret 2024.

Vår historia

Sedan flyktingvågen 2015 har vi genomfört olika insatser för att skapa förutsättningar för asylsökande att få en bra start i Sverige och bidra till en snabbare etablering. Vårt arbete har uppmärksammades på regeringsnivå och vi bidrog till ett nytt regelverk där folkbildningen fyllde en viktig roll genom att erbjuda undervisning i svenska och samhällskunskap.


2023 beslutade regeringen att avveckla det riktade stödet, vilket har lett till att vi har avslutat en stor del av vår kärnverksamhet inom området. Våra insatser riktas framledes mot att arbeta med demokratifrämjande och integrerande aktiviteter där människor möts, delar erfarenheter, får ökad kunskap och vägar in i demokratin.


Vill du veta mer?

Via länkarna kan du läsa mer om vår historia och ta del av olika projekt som vi genomfört inom integrationsområdet.