Tillbaka

Fria tankars hem

I dagarna är det 100 år sedan en studiecirkel i Slöinge i Halland blev startskottet för den rörelse som senare lade grunden för Studieförbundet Vuxenskolan –
ett jubileum värt att uppmärksamma.

Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom en sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS), grundat 1930, och Liberala Studieförbundet (LiS), grundat 1948. SLS räknar sina rötter till en studiecirkel som startade i Halland den 24 september 1920 – ett 100-årsjubileum värt att fira!

Under 1910-talet inleddes ett omfattande organisationsbygge för att möta de utmaningar som jordbruket och landsbygden stod inför. Bondeförbundet grundades 1913 och Jordbrukarnas riksförbund bildades 1915. De slogs samman till Bondeförbundet 1921. Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU; i dag CUF) bildades som ett ungdomsförbund till Jordbrukarnas riksförbund 1919 och blev efter partisammanslagningen 1921 Bondeförbundets ungdomsrörelse.

Inom SLU beslutade man på centralt håll 1919 att utreda förutsättningarna för att starta ett folkbildningsarbete inom förbundet med studiecirklar och studiebibliotek. Men det blev ett lokalt initiativ på gården Gåsabol nordost om Slöinge i Halland som av tradition räknas som starten för den utveckling som ledde fram till bildandet av Svenska landsbygdens studieförbund.

På Gåsabol bodde bröderna Eric och Rudolf Carlsson. Eric hade bildat Hallands första SLU-avdelning i Slöinge i februari 1919. Bröderna ville sätta igång någon form av lokal studie- och diskussionsverksamhet eftersom bygdens ungdomar inte hade något forum för fritt meningsutbyte. När Eric Carlsson kort därefter reste till en lantbruksutbildning i Glimåkra i Skåne kom han med i en studiecirkel inom IOGT. Nu hade han funnit det han sökte.

I september 1920 var Eric Carlsson åter på Gåsabol och den 24 september kallade han samman några av sina kamrater i SLU-avdelningen för att starta en studiecirkel. Den fick namnet ”Fria tankars hem” – ett av de vackraste namnen som har funnits på en svensk studiecirkel. Namnet har levt vidare, både inom Centerrörelsen och i Studieförbundet Vuxenskolan. Rudolf Carlsson beskrev i ”Folklig kamp, tro och bildning i Halland” (1971) cirkelarbetet så här:

”Vi läste svenska språket, bokföring och deklaration. Men till varje sammankomst valdes också en diskussionsledare. Ja, Fria tankars hem hittade jag på. Och det var ett bra namn. Diskussionerna blev heta. Bort med dogmerna. Medlemmarna skulle frigöras. Att tänka själv och att tänka fritt var vårt mål. Själv var jag kulturradikal.

Vi var ju från en mycket schartauansk bygd. När cirkeln hade hållit på en tid fick prästen veta det här med debatterna. Då föll vi i onåd men de flesta i bygden stod bakom oss.”

En gång höll folkskolläraren ett föredrag om Darwins utvecklingslära i cirkeln. När prästen besökte skolan dagen därpå var han så arg att han slog sönder ett bänklock.

Något egentligt studiematerial fanns inte, så deltagarna fick själva sätta samman studieplaner. En läsecirkel bedrevs kring boken ”Åtta kvällar – en bok för bönder och jordfolk och några strån på världsförbättringens stora stack” av Karl Larsson i By från 1912. Larsson var en liberal bonde, nykterhetsman och författare från Avestatrakten.

Deltagarna i studiecirkeln träffades hemma hos varandra. De flesta var män, men även en del kvinnor deltog. Erics och Rudolfs äldre bror Oskar Carlsson ansåg att onsdagar var lämplig för studiecirkelträffarna. Söndagar borde undvikas för att inte onödigtvis provocera kyrkoherden och på onsdagarna brukade man ändå raka sig.

Medlemmarna gav 25 öre var per kvartal för bokinköp. När bokförrådet hade blivit så stort att det inte rymdes i den låda som kördes runt på cykel placerades det i IOGT-lokalen i Slöinge. År 1952 skänktes böckerna till Årstads kommunbibliotek.

Studiecirkeln Fria tankars hem fortsatte under Rudolf Carlssons ledning. Han skulle sedan ta över familjegården där, medan hans äldre bror Eric läste till agronom och då bytte efternamn till Ellerud. Fria tankars hem levde vidare i Slöinge med några av de ursprungliga deltagarna aktiva ända in på 1980-talet.

Under 1920-talet fortgick diskussionerna inom SLU om att få till stånd en centralt organiserad studieverksamhet. Rudolf Carlsson var i hög grad aktiv i dessa diskussioner. En del cirklar kom i gång runt om i landet men någon riktig fart på verksamheten blev det inte. År 1929 utsågs Eric Ellerud till förbundsstudieledare.

Inom SLU stod det alltmer klart att en samverkan med andra studieförbund var svår att få till stånd. Därför skulle det fordras ett fristående studieförbund av tillräcklig storlek för att komma i åtnjutande av statsbidrag. SLU:s förbundsmöte i juni 1929 beslutade att initiera tillkomsten av ett nytt studieförbund.

Den 11 juni 1930 konstituerades Svenska landsbygdens studieförbund (SLS) vid ett stormigt möte på Stadshotellet i Falköping. Där deltog 18 regionala ombud från SLU:s studieverksamhet. En del ombud motsatte sig bildandet av ett nytt studieförbund. Ett skäl var att SLU på flera håll lyckats inleda samarbete med nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO och därigenom fått statsbidrag till sina cirklar. Men nio röster mot sex beslutades dock att bilda ett studieförbund. Författaren Märta Leijon hade skrivit de förslag till stadgar och program som antogs utan större justeringar. I det antagna programmet stod bland annat följande:

”Svenska Landsbygdens Studieförbund är en sammanslutning, som avser:

att samla landsbygdens folk, särskilt dess ungdom, för att på politiskt neutral grund bedriva en kraftig ideell och kulturell upplysningsverksamhet, speciellt avpassad för landsbygdsbefolkningens behov, genom bildandet av studiecirklar och bibliotek, anordnande av föreläsningar och kurser i allmänbildande och fackliga ämnen;

att efter teoretiska studier i sådana ämnen, som jordbrukslära, trädgårds- och skogsskötsel m.fl. anordna praktiska försök och exkursioner;

att genom propaganda och andra lämpliga åtgärder stödja landsbygdens undervisningsväsen såsom folk- och fortsättningsskolor, lantmanna- och folkhögskolor, lanthushålls- och husmodersskolor m.fl., samt även i övrigt verka för ökad förståelse och gott samarbete mellan landsbygdens folk och dess skolor.”

Dagen därpå beslutade SLU vid en extra förbundsstämma att förbundet skulle kollektivansluta sina medlemmar till SLS, vilket genomfördes 1931.

Inledningsvis fungerade Eric Ellerud både som förbundsordförande och riksstudieledare (även titeln förbundsstudieledare förekommer i källmaterialet). Som riksstudieledare blev han kvar i 25 år.

 

 

FAKTARUTA

Anders Johnson

Anders Johnson är skriftställare. Han skriver böcker och håller föredrag i samhälls- och näringslivsfrågor, ofta i ett historiskt perspektiv.

Han är även författare till ”… som en brinnande cirkel av ljus” som utgavs i samband med att Studieförbundet Vuxenskolan firade 50 år 2017.

 

Text: Anders Johnson illustration: Måd Olsson-Wannefors