Tillbaka

Samarbete mellan SV och Attention för att stödja personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention, ser närvaro i skolan och arbetslivsfrågan som viktiga och centrala. Hit hör även äldre med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där hon ser många fördelar med ett utvecklat samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Attention.

Attention är ett förhållandevist ungt riksförbund, bildat år 2000, och organiserar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Begreppet omfattar flera olika diagnoser där de vanligaste är ADHD, autismspektrumtillstånd (APS), Tourettes syndrom och språkstörningar. Jämfört med många andra riksförbund som tillvaratar intressen för sina medlemmar har Attention en tämligen heterogen medlemskår. Dessutom är det vanligt med dubbeldiagnoser, till exempel att en person har både ADHD och en språkstörning.

– Vi har ett nära samarbete med framför allt våra systerorganisationer i Danmark och Finland som i många fall har kommit längre än vi har, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg.

Attentions huvudsakliga uppgifter är att påverka myndigheter och arbetsgivare för att underlätta för personer med olika slag av NPF, att sprida kunskap om neuropsykiatriska sjukdomar, att ge stöd till sina lokalavdelningar samt att driva olika konkreta projekt. Anki Sandberg uppskattar att en femtedel av medlemmarna är aktiva medan många är med för att stötta verksamheten.

Ett av de projekt som förbundet har drivit märks ett, nyligen avslutat, som inriktade sig på Sis-hem och andra institutioner för placerade barn.

– Barn och ungdomar med våra diagnoser är kraftigt överrepresenterade på Sis-hemmen, säger Anki Sandberg. Och även om projektet nu är avslutat finns materialet kvar att ta del av för ökad kunskap.

Ett annat projekt som skett i samarbete med bland annat SKPF och SPF är Äldrelyftet. Det fick sitt ursprung när en psykolog skulle göra en demensutredning och upptäckte att många äldre med olika grad av demens i botten hade andra diagnoser, till exempel ADHD. Det har varit ett lyckat projekt framhåller Anki Sandberg.

– I många fall finns det gamla konflikter i familjer som får sin förklaring när det går att ställa en neuropsykiatrisk diagnos och när det går att få nya verktyg för att hantera diagnosen.

Hon hoppas att Attention kan komma att bli en resurs för Studieförbundet Vuxenskolan i olika projekt och att man kan hjälpa till att föra in SV på nya områden. Äldrelyftet ser hon som ett sådant exempel. Det säger hon bland annat mot bakgrund av att SV vid sin förbundsstämma i våras beslutade att förbundet ska utvecklas inom fyra fokusområden varav funktionsrätt är ett. De övriga tre är integration, landsbygd och föreningslivet.

Olika projekt och olika angreppspunkter används för olika åldersgrupper. Även om diagnoserna är gemensamma har ungdomar och äldre helt olika behov. Mycket resurser läggs på just ungdomar och på skolan för att ge dessa barn och unga så bra förutsättningar som möjligt i livet. Attention har en särskild skolplattform där stort fokus ligger på just frånvaroproblematiken.

– Alla förlorar på hemmasittare, säger Anki Sandberg. Därför jobbar vi mycket med att påverka politiker för att få ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin, köerna till BUP är en hörnsten för oss. Vi vill också försöka få till ett ökat samarbete med skolledarna för att strukturera arbetet i skolan bättre.

Det finns också en stor åldersgrupp mellan de som går i skolan och de äldre. Här handlar Attentions arbete om att få bättre arbetsplatser. Tidigare har organisationen drivit ett projekt som hette ”ADHD på jobbet” som tog fram olika jobbtips som fortfarande används. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har det också pågått ett projekt riktat speciellt mot unga vuxna.

– Arbetslivsfrågan är viktig för vuxna med diagnoser. Här driver vi bland annat rätten att få göra lumpen, en fråga som vi nu har fått JO att ta upp. Det gäller en person med Asperger som inte fick mönstra. ”Kom som du är”, står det i försvarsmaktens reklamkampanj, men det är inte sant, säger Anki Sandberg.

Under Almedalsveckan i somras arrangerade Attention ett seminarium med fokus på att få ut fler i arbetslivet. Responsen var stor, framför allt från Sveriges kommuner och regioner (SKR), men även från Svenskt näringsliv. En vd från en bransch med rekryteringsproblem förklarade att han fått ny insikt och intresse för att rekrytera personal som företaget inte tidigare hade räknat till sin målgrupp.

– Detta är en viktig uppgift för Attention, att sprida kunskap och visa på möjligheterna för våra medlemsgrupper, säger Anki Sandberg.

Text & foto: Jan Fröman