Lättläst version saknas
Tillbaka

Strategiarbetet ska ge svar på frågor om SV:s utveckling

I april i år avslutades insamlingsfasen, den första perioden i SV:s stora strategiarbete som ska pågå fram till stämman 2023. Rapporter, information och data har samlats in och utgör grunden för dialogfasen som nu är i full gång.

Henrik Falk, projektledare inom ledning och styrning hos SV, berättar.

– Om man tittar i den första fasen så har vi sett vilka utmaningar som vi har och vad vi kan se framåt. Ett nuläge. Och utifrån det ska vi nu sätta oss och fundera på hur vill vi att det ska se ut i framtiden.

I dialogfasen är samtliga inom SV inbjudna att delta och det gemensamma målet är att hitta verktyg, förändringar och lösningar som hela SV kan enas om. Henrik Falk poängterar vikten av att alla har samma bild av hur vägen framåt ska se ut.

– Det spelar ju ingen roll vad strategiarbetet kommer fram till om inte avdelningar, företrädare och organisation är med på det och vill göra det till verklighet.

Generellt är SV starkt när det gäller den äldre befolkningen och bland dem som bor i gles- eller landsbygd. För cirka ett år sedan gjordes en genomlysning där även tre grupper, där SV generellt är svagare, kunde identifieras. Det handlar om värderingsstyrda unga vuxna som är drivna och engagerade, unga traditionalister i bruks- och förorter samt kvinnor med små barn.

Vill ni stärka de grupper där ni är starka ännu mer eller vill ni bygga upp de grupper som är svaga?

– Det är en intressant fråga rent marknadsstrategiskt för båda skulle kunna vara lyckosamma. Strategiarbetet som vi håller på med nu kommer att hålla på längre än tidigare satsningar. Och anledningen till det är att vi ska gå till djupet med vad vi vill och var vi ska vara i framtiden, menar Henrik Falk och fortsätter:

– Vi kommer kanske även att lägga förslag som är modigare eller innebär större förändringar än vad vi hittills har gjort de senaste åren. Än så länge är vi så tidigt i processen att ingen kan säga var vi kommer att landa och det är också det som är lite spännande med det här arbetet.

I strategiarbetet kommer också SV:s varumärke att diskuteras. Studieförbundet Vuxenskolan är ett känt varumärke som många känner till, men Henrik Falk menar att namnet också ibland associeras med annat än vad som är kärnan i verksamheten.

– Vi är ju inte ett Komvux som bara utbildar vuxna, utan vi är mycket stolta över vår funktionsrättsverksamhet och integrationsverksamhet till exempel. Och inte minst vår ungdomsorganisation Vi Unga.

Hur kommer cirkelledarna att märka av strategiarbetet?

– Nu går det ut en cirkelledarenkät efter varje avslutad cirkel med frågor och i den kommer vi att göra ett tillägg med frågor som handlar om strategiarbetet. Vi kommer också ta fram ett stöd till avdelningarna så att de kan föra egna samtal med sina cirkelledare och rapportera in återkopplingar till det stora strategiarbetet, säger Henrik Falk och avslutar:

– Det är viktigt att så många som möjligt deltar. Det är alla vi tillsammans som bär dialogen och den ska inte vara någon förbundsprodukt utan växa underifrån. Det är avdelningarna som ska fylla det här med innehåll.

Text: Christina Glassel

Faktaruta

Strategiarbetet – information och öppen dialog
Vill man läsa om strategiarbetet så samlas all info på sv.se/strategiarbetet.

En öppen dialog knuten till SV:s Facebooksida har också startat, där alla kan vara med och diskutera folkbildningens framtid. Du hittar till vår Facebook-sida här


För vem ska studieförbunden finnas till?

 

Antje Jackelén
Ärkebiskop

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?
– Alla! Studieförbunden är en viktig del av den svenska folkbildningstraditionen. Det handlar om mer än kunskap. Den kunskap som inte blommar ut i bildning går miste om något väsentligt.

– Bildning ger ett större sammanhang åt lärandet. Att det kan bli så är en angelägenhet för alla.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?
– Stärka förutsättningarna för demokrati genom att främja medborgardialog och kunskap. I år fyller vår demokrati 100 år. Det kan kännas som att den alltid har funnits här och att den är ett självgående system som kan tas för givet. Men demokratin behöver kontinuerligt underhållas och dess värden försvaras. En viktig utmaning framöver, som är kopplat till detta, är digitaliseringen.

Christoffer Heimbrand
Riksordförande Liberala studenter

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?
– Studieförbunden har en unik roll att spela som kunskapsspridare och bildare i samhället. Men frågan om vilka studieförbunden är till för är inte helt enkel att svara på. Är det studieförbundens roll att erbjuda kunskaper inom områden någon redan har ett intresse för eller är den att erbjuda perspektiv på ett helt nytt område?

– Jag menar att om studieförbunden ska folkbilda måste uppdraget innefatta att folket i fråga utsättas för sådant som de annars inte skulle, och då bli bildade.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?
– Det är onekligen så att demokrati och respekten för det demokratiska samtalet behöver stärkas. Folkbildningen bygger på den enskilda människans nyfikenhet för att lära sig och det är en otroligt stark kraft.

– Studieförbunden behöver bli bättre på att anpassa sin verksamhet till den samtid som råder. Om studieförbunden misslyckas med uppgiften att attrahera medborgarna finns det andra plattformar som lär göra det.

Markus Petersson
Ordförande Inre Ringen Sverige

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?
– Studieförbunden tycker jag framför allt ska finnas till för de personer som på grund av felplacering inte fick chansen att lära sig saker som man borde ha gjort i grundskolan.

– Min egen teori är att en del personer som placeras i särskola inte skulle behöva gå där, men om man skiljer sig lite från det normala så är det enklare för samhället att placera personen i särskola utan att titta på orsaken och ge dem stödet som de egentligen behöver för att kunna gå i ”normal” klass eller något mitt emellan.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?
– Jag har i princip redan svarat på detta ovan. De som inte fick chansen att lära sig det som man ska lära sig i grundskolan. Och det kan ju finnas många olika anledningar till att en elev inte kan ta till sig den kunskap som skolan erbjuder. Det kan man diskutera vad det beror på, men det är en annan fråga. Men jag hävdar att det inte bara beror på elevens funktionsnedsättning.

Johan Kuylenstierna
Ordförande Klimatpolitiska rådet

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?
– Studieförbunden bör finnas till för alla! Vi lever i en tid där kompetensutvecklingsbehoven är enorma. Den stora samhällsomställningen innebär att vi ska ställa om till en helt fossilfri ekonomi. Detta innebär en genomgripande förändring för hela samhället. Det fantastiska utbildningssystem som vi har i Sverige behöver möta upp mot detta och där har även studieförbunden en mycket viktig roll.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?
– Folkbildning! Detta begrepp som vi till viss del verkar ha tappat i en tid då allt mer har handlat om specialisering. Att öka allmänbildningen genom ”nyfikenhetsdriven” utbildning är en stor och viktig uppgift. Att på ett positivt sätt kunna möta upp människors drivkraft till att vilja lära sig mer, att sätta sig in i olika frågor som engagerar.

– Inom mitt eget fält ser jag ett ökat intresse och engagemang för frågor som till exempel klimatförändringar och biologisk mångfald. Experter behövs, men behovet av ökad kunskap i samhället är stort, både för att stimulera till ett mer faktabaserat samtalsklimat och för att vi alla på olika sätt ska kunna bidra till att bli en del av lösningarna.

Kevin Vo
Cirkelledare, kom fyra i TV4:s Talang

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?
– Studieförbunden borde vara för dem som vill ta chansen att göra något stort i sina liv. Det spelar ingen roll hur stort eller smått, vi alla har olika drömmar och intressen. Jag känner att vår verksamhet ska ge stöd till människor som vill lyfta sina drömmar.

– De kommande generationerna är vår första prioritering för ett hållbart samhälle. Det betyder att vi borde vara öppna för dem med fullt av support och kärlek. Få dem att känna sig trygga och förstärka deras röster. ”Alla röster ska höras och ingen ska känna sig ensam”. Vår verksamhet ska vara nyckeln som fortfarande ger folk hopp.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?
– I framtiden borde studieförbunden prioritera öppenhet. Vårt samhälle ska vara mer öppet för alla. Det är sant att vi är olika. Vår etnicitet, kultur, hudfärg, värderingar och livsupplevelser. Men i slutändan är vi alla människor med likheter som vi själva bestämmer att förstå.

– Om vi i verksamheten ger folk chansen att förstå att det är okej att vara olika, då kan vårt framtida samhälle förstå fler likheter än vad vi ser idag.

Albin Balthasar
Projektledare för Myllret – folkbildningens nya innovationsmiljö

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?
– Studieförbundens uppgift är att säkra demokratins jordmån: det myller av utbyten där medborgare möts och delar erfarenheter, kunskaper och idéer med varandra. Därför måste studieförbunden tillsammans nå alla, men arbeta särskilt för att nå dem som känner skepsis mot demokratin och dess institutioner.

– Folkbildningen måste erbjuda inbjudande recept mot bitterhet, fientlighet och desinformation.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?
– Folkbildningen bör ta gemensamma tag för att kvalificera sig för ett breddat uppdrag från staten: att verka för de fyra syftena med full frihet, som en demokratins trädgårdsmästare.

– Om metoderna ströks ur lagen om statsbidrag till folkbildningen, vilka samhällstjänster skulle studieförbunden kunna erbjuda sina unika, mellanmänskliga alternativ till, vid sidan av studiecirklar, utbildning och kulturprogram?

Réka Tolnai
Förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?
– Studieförbundens roll om lättillgänglig utbildning och folkbildning är ovärderlig inte minst nu när vi möter stora problem med fake news och sociala medier. Därför ska studieförbunden vara för alla som vill lära sig mer, men framför allt för individer som idag står utanför annan form av utbildning. Information och lärdom måste vara till för alla oberoende bakgrund. Det är så vi bygger ett samhälle som är inkluderande.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?
– Studieförbunden måste fortsätta tillgängliggöra kunskap och information till alla som vill ta del av den. Däremot får rollen som en väg in i engagemang för andra ideella organisationer inte heller glömmas bort. Studieförbunden ska vara där för alla som vill engagera sig i någon form, lära sig mer och ta del av en gemenskap.

Sofia Wadensjö Karén
Vd Utbildningsradion (UR)

Vilka tycker du att studieförbunden framför allt ska finnas till för?

– När jag får den frågan kan jag inte låta bli att associera till vår egen vision: ”frihet genom kunskap – för de många och de få”. Jag tycker nämligen att det i mångt och mycket även beskriver studieförbundens verksamhet.

– Självklart ska studieförbunden finnas till för den breda allmänheten, men också för särskilda grupper som kanske inte alltid har den starkaste rösten i samhället. Alla har samma rätt till kunskap.

Vilket borde bli studieförbundens stora uppdrag i framtiden?

– Vårt samhälle står inför en rad utmaningar. Behovet av kunskap och utbildning är stort. Digitaliseringen i vårt samhälle, både dess för- och nackdelar, är omöjlig att bortse ifrån. Likaså helt grundläggande frågor som demokrati och miljö. Men själva grundutmaningen för studieförbunden framåt är att fortsätta att vara relevanta för alla grupper i samhället.