Tillbaka

Workshop 1-4 på Megacirkelträffar

Workshop 1.  Vad kommer vara viktigast för morgondagens deltagare

Deltagarna fick i grupp sortera och rangordna olika trender utifrån det man trodde kommer att påverka SV och våra cirklar mest. Av totalt 32 olika påståenden var nedanstående de trender som cirkelledarna rankade som viktigast:

Mobilitet i jobb och fritid - många platser, många tider, många kontexter

Gör det själv – maker movements - anskaffar ”delarna” och sätter ihop lösningar

Personliga utvecklingsprojektet - eget ansvar för eget välbefinnande

Lärande utan lärare  - via internet och fria grupperingar

Ökad social komplexitet - fler bekanta och komplexa familjeband

Unika och lokala verksamheter - som motreaktion mot likriktning

Identitet är något man skapar - man är det man konsumerar och gör

Workshop 2.  Vad håller din ledarglöd levande?

En enskild övning med ett uppföljande gruppsamtal. Varje deltagare fick i denna workshop tre tändsticksaskar som symboliserade glöden. Instruktionen till deltagarna var att skriva ner ett ord på respektive ask som gör att man håller sin ledarglöd levande. Nedan visas en sammanställning över de ord som var mest frekvent förekommande på de totalt 600 tänksticksaskarna.

Deltagarna fick därefter sortera in sina ord/askar i olika kategorier;

 Kan nog mest påverka själv

  • Beroende av samhällsfenomen
  • Påverkas av SVs arbetsformer
  • Kopplat till mitt kunskapsområde
  • Kopplat till mitt livspussel
  • Hänger ihop med mitt arbete
  • Kopplat till deltagares vilja

Flest askar sorterades in under ”Kopplat till mitt kunskapsområde” och ”Kopplat till deltagares vilja”.

Workshop 3. Bästa lärmiljön

Två och två fick deltagarna visualisera sina idéer om bästa lärmiljöer utifrån ett par givna rubriker som har med den fysiska lärmiljön att göra. Varje par fick ett A3-papper med en rubrik. Sen samtalade man, ritade och skrev. ”Flexibla möbleringar, tillgång till bra teknik och möjlighet till visualisering” var några av förslagen. Viktigast med övningen var inte skissen utan samtalet och att utveckla sina tankar kring hur lärmiljön påverkar cirkel.

Workshop 4. Bästa förutsättningar för att genomföra sitt ledaruppdrag

I den här workshopen användes golvet som arena för samtalet. Deltagaren fick ställa sig på höger eller på vänster sida beroende på vilket av två påståenden man tyckte passade bäst in på den personliga uppfattningen. Det gick också att ställa sig mitt emellan, vilket då indikerade att man tyckte båda påståendena var lika viktiga. Påståendena var kopplade till SV och cirkelledaruppdraget inom följande områden; Organisation, ledarkompetens, lärmiljöer samt deltagarupplevelse.

Nedan finns tendenser baserat på det totala resultatet av alla workshops som genomfördes runtom i landet.

Organisation

Schemaläggning – en majoritet vill kunna variera schemat med kort varsel

Förberedelseservice – en majoritet vill lätt kunna göra själv

Deltagarkommunikation – en majoritet vill kunna använda digitala tjänster för att kommunicera med deltagarna i sin cirkel

Ledarkompetens

Fokus i kunskapsstöd – något övervägande för ämnesfördjupning framför pedagogik, men många har ställt sig i mitten vilken kan indikera att båda är viktiga.

Kunskapsutbyte – en majoritet vill lättare kunna få erfarenhetsutbyte jämfört med de som ville få stöd av expertis.

Uppföljning – en total majoritet vill ha verktyg för självskattning men två avdelningar visade större enskilt resultat för uppföljande coach-samtal.

Lärmiljöer

Inredning – en majoritet vill ha en lärmiljö som möjliggör att lättare involvera deltagare framför att lättare kunna presentera.

Teknik – en majoritet vill ha rumsligt teknikstöd

Material – en total majoritet vill kunna skapa special (eget) men två avdelningar hade fler ledare som önskade välsorterad grunduppsättning.

Deltagarupplevelse

Attraktiv cirkel – en klar majoritet vill lyfta ämnesområdet som det viktigaste för en attraktiv cirkel.

Möta förväntningar – en majoritet för efterfrågestyrt innehåll

Deltagarnätverk – en majoritet ansåg att tid för sociala aktiviteter var viktigare än att underlätta via sociala medier.