Tillbaka

Förbundschefen funderar #17

Blogg om statsbidragsremissvaret 

Vi inom folkbildningen genomför studiecirklar och annan verksamhet tillsammans med deltagare och cirkelledare, många föreningar och organisationer. När den verksamheten är genomförd, rapporterar vi den och får sedan ett bidrag från staten och det fördelas via Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet har nu gjort en översyn av systemet för statsbidrag. Förslaget innebär att bidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbedömningssystem. 

Vi i SV har genomfört en omfattande process, genom så väl möten som en internremiss, för att titta på förslaget och se hur det skulle påverka både verksamhet och organisation. Detta har vi skickat som remissvar till utredningen.  

Statsbidraget föreslås fördelas genom ett kvalitetsbedömningssystem, som skiljer sig från hur det är idag. Systemet beskrivs som en reform för folkbildningen och kommer påverka oss som organisation på många olika sätt. Exakt hur, är svårt att säga då det råder en rad otydligheter för hur och på vilket sätt systemet är tänkt att fungera. Tidigare och nuvarande fördelningsmodeller har fått kritik för att leda till volymjakt och att mångfalden av deltagare inte varit tillräckligt hög.  

Självklart kommer vi i SV både i övergångstiden och i ingång i ett nytt system verka på ett ansvarsfullt sätt utifrån självförvaltningens principer och ansvar för att arbetet och intentionen med förändringen ska bli uppfyllas.  

Men i remissvaret har vi konstaterat att vi inte kan uttrycka ställning för förslaget utifrån den information vi har idag. Det finns få andra kvalitetsbaserade fördelningssystem och det finns flera otydligheter kring hur det i praktiken ska genomföras på ett rättssäkert och administrativt görligt sätt.  

Förslaget syftar också till att studieförbundens profiler ska bli tydligare och påverka verksamheten. Här har vi i SV under de senaste tre åren fört många samtal om vår verksamhet och hur den bidrar till enskilda deltagare och samhället i stort. Det arbetet tar vi nu vidare på vårens förbundsstämma och har i och med det ett bra ingångsläge i ett nytt fördelningssystem.  

För i grunden är det vi som äger frågan – vilken organisation vill vi vara, vad vill vi bidra med för deltagare, föreningar och i samhället i stort. Det är den mångfalden bland folkhögskolor och studieförbund som är styrkan i folkbildningen. Det handlar om den lokala närvaron men också att genom folkbildningensaktörernas olika profiler erbjuder en unik och kompletterande bredd av aktiviteter. Denna infrastruktur gör också att man också kan anta uppdrag och projekt i olika former, något som övertid har ökat.  

I denna fråga ligger ett spänningsfält. Det fria och frivilliga, det deltagarstyrda - i balans med statens syften, fördelning av statsbidrag och uppdragsstyrning. Helt säkert är, att det spänningsfältet kommer vi fortsatt följa och engagera oss i.  

Sammantaget konstaterar SV att det fortsatt är en ganska omfattande kvarstående process med att skapa både tydlighet, förutsägbarhet och rättssäkerhet och därmed full legitimitet för ett framtida statsbidragssystem.   

Länk till remissen - https://www.sv.se/om-sv/vara-asikter/remissvar/nytt-statsbidragssystem/ 


Johan Fyrberg
Förbundschef